Nsg sauavl

Norsk Sau og Geit har ansvaret for organisering og gjennomføring av avlsarbeidet for sau. Styret i NSG har oppnevnt et faglig, rådgivende organ, Avlsråd for sau, som har ansvaret for at avlsarbeidet blir gjennomført etter avlsplanen, og at nye tiltak blir organisert og gjennomført når utviklingen gjør det nødvendig eller . Velkommen til Avlsdatabanken for sau. De nye navnene er brukt i seminkatalogen,. Seminkatalogen er nå ferdig og er sendt til trykking.

Papirutgaven sendes i posten til alle medlemmer av NSG.

Eier av lammet som stilles til kåring må være hovedmedlem av NSG. Mandat: Avlsrådet for sau skal gje råd til styret og initiere faglege spørsmål innan avl, avlsmetodar og fagleg utvikling på sau. Det skal utarbeidast langsiktige og årlege planar med budsjett som skal godkjennast av styret. Den siste indekskjøringen i desember – H– er for å få med seg alle slakt som slaktes i løpet av november, da disse teller med i indeksberegningene. Skrevet av Thor Blichfeldt.

NSG har satt sammen et ulldømmingssett med tilhørende opplæringsmateriel – til bruk i egen flokk. Du kan bestille settet her. De generelle kåringsreglene er utarbeidet av Avlsrådet for sau og godkjent av styret i NSG.

Hans Petter Vaberg er representanten til Oppland.

REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG. Vedtatt av Avlsrådet for sau i NSG 20. Væreringer og væreholdslag er organisasjoner der medlemmene samarbeider om avkomsgransking av værer og effektiv utnytting av avlsværene.

Når det gjelder tilgang på semin av de ulike rasene vises det til seminværkatalogen til NSG Semin AS, som følger Sau og Geit nr. Regelverket for den enkelte rase legges ut etter hvert som de er endelig fastsatt av Avlsrådet for sau. NSGs fylkeslag er ansvarlig for at det gis et tilbud om kåring av værlam i fylket. NSG og fastsatt av styret i NSG.

Fylkeslaget er ansvarlig for økonomien i avlstiltaket kåring, herunder fastsetting av kåringsavgift og godtgjøring av kåringsdommere og andre tillitsvalgte. Kåringsavgifta skal være per kåra . Fagområde: Avl , Reproduksjon. Forfatter: Arne Våbenø, Bioforsk Nord Tjøtta.

Det er gitt et sammendrag . Sauavl : Ved samanslåinga av ringane i Oppland til ein ring (Ring 41) vart dei gamle ringane omdøpt til avdelingar. Styret i Ring har sidan fungert både som ringstyre og avlsutvalg i Oppland. I tillegg har vi ein god del verhaldslag, som er knytta opp mot bestemte avdelingar. Geitavl: Avlsutvalget for geit i Oppland vart . NSG beregner avlsindekser for alle dyr i Sauekontrollen ganger i året.

Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid mellom instruktørene, markedssida og fylkes- og lokallaga i NSG.

Klipperådet kan kobles inn ved konkurranser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Medlemmer av Ull- og klipperådet finner . NSG har laget et sett med utstyr som kåringsdommerne skal bruke ved kåring av værlam i regi av NSG. Saueholderne kan kjøpe det samme utstyret og vurdere ullkvaliteten på egne livdyr.

Bestilling av ulldømmingssett. Informasjon om utstyret og bestilling. Sjekklister Kortfattet instruksjon (sjekkliste) om hva du skal se etter .