Nedbryter snl

De spiser alt det som ikke er brukbart lenger for konsumentene. Nedbryterne er de som er minst kresne når det gjelder mat. Det vil si kvister, bla og døde dyr.

Når planter og dyr dør, råtner de og omdannes til jord. Når et stort dyr dør blir det bråte . De forskjellige organismene i et økosystem danner på denne måten en næringskjede eller et næringsnett, og de kan grupperes i forskjellige næringstrinn, eller . De lever enten som snyltere (parasitter) på levende organismer, hovedsakelig på planter og i mindre grad på dyr, eller som saprotrofer, det vil si nedbrytere på dødt organisk materiale. De kan også etablere næringsutveksling gjennom mutualisme, f. En slik næringskjede kalles en beitekjede, men i tillegg vil organismene brytes ned av nedbrytere , dekomponenter, som mikroorganismer og smådyr, gjennom en nedbryterkjede (detrituskjede). I havet går mesteparten av energien (60–prosent) gjennom beitekjeden, men på land går vanligvis opptil 90 . Noen ganger medfører dette at bare ett stoff aksepteres, som når urease nedbryter urea til karbondioksid og vann. I andre tilfeller kan enzymene katalysere omvandlingen av en bestemt atomgruppering i beslektede stoffer.

Noen esteraser vil således hydrolysere en rekke forskjellige estere. Saprofyttene spiller en viktig rolle i naturen ved å nedbryte organiske stoffer i dødt organisk materiale og derved gjøre dem tilgjengelige for plantene. En meget viktig rolle spiller jordbakterier, som er spesialisert for nitrogenomsetning: nitrifikasjon, denitrifikasjon, fiksering av atmosfærisk nitrogen. Hei, den kan vel neppe kalles en nedbryter da den spiser frisk plantemateriale og småinsekter og andre smådyr. Tusenbein, klasse av leddyr i underrekken Myriapoda.

Europa og Nord- Amerika. Den hører til gruppen skivesopp i rekken stilksporesopp. Studiet av koevolusjon søker å forstå hvordan arter utvikler seg gjennom evolusjon der flere arter tilpasser seg hverandre, det vil si de biotiske faktorene i miljøet. De biotiske faktorene i et økosystem utgjøres av produsenter, konsumenter og nedbrytere.

Jordens areal, men den inneholder over av alle dyre- og plantearter. I alt kan det finnes over 5–millioner forskjellige arter i tropisk regnskog. Selv om det finnes et stort antall dyrearter i regnskogen er det plantene som dominerer. Mange av de arvelige stoffskiftelidelsene kan nå behandles ved at man . Fordøyelse, de mekaniske, kjemiske og biologiske prosessene som maten må gjennomgå før næringsstoffene kan tas opp i blodet, slik at kroppen kan nyttiggjøre seg dem. Fordøyelsesprosessen innebærer alle forandringene som maten gjennomgår når den passerer fordøyelseskanalen fra munnhulen til . Andre organismer i en gråsone er nekrotrofe parasitter, parasitter som først dreper verten og som fortsetter å spise den etter at den er død.

Disse kan også betraktes som nedbrytere. Andre spesialformer for parasittisme er kleptoparasittisme og reirparasittisme. Kleptoparasittisme betegner at en dyreart helt . De har vist seg å være effektive nedbrytere av både cellulose og hemicellulose under de strengt anaerobe forholdene som hersker i vom og de øvrige delene av tarmkanalen hos planteetende dyr. Det rikt forgreinete mycelet skaper stor overflate i forhold til volum, noe som gjør dem til effektive nedbrytere. Løvskogsregionen er preget av et rikt insektliv, både som nedbrytere i jord og dødt treverk, og i den levende vegetasjonen.

Dette fører til en rik fuglefauna. Naturskog har høye bestander av bl. Næringsnett – Er hvordan ulike næringskjeder er vevd inn i hverandre.

Populasjon – det er den samme rasen som lever innenfor et område eller et økosystem. Eks: kaniner på østlandet eller i en skog, laks i en bestemt elv. En næringskjede er et uttrykk for hvordan organismene lever av hverandre.

Altså, hvert ledd tar næring av leddet foran seg. En art vil vanligvis delta i flere næringkjeder og det er grunnen til at vi har flere næringkjeder i ett . Enkelte plasser er det utrolige mange slike nedbrytere. Kattegatt kan en finne opp til 5slangestjerner pr. Ved siden av muslinger, krepsdyr og pigghuder m.