Miljøutfordringer olje og gass

Utslippene av miljøfarlige. Den viktigste årsaken til utslippene er at produksjon av olje og gass krever store mengder energi, både til boring av brønner og behandling av olje og gass som kommer opp fra reservoaret. Energibehovet dekkes ved bruk av gassturbiner og dieselmotorer. Sistnevnte gjelder i hovedsak mobile rigger som . Produksjonen av olje og gass med installasjoner, legging av rørledninger, transport og foredling, fører til utslipp til vann, luft og havbunn. Også når feltene stenges er det store miljøutfordringer , blant annet med håndtering av avfall.

Den fysiske påvirkningen på havbunnen . Konsentrasjonen av klimagassar skal stabiliserast på eit nivå som vil forhindre farleg, menneskeskapt påverknad av . Dette kan sammenlignes med en doktor som tar blodprøver og andre prøver av pasienter for å sjekke helsetilstanden. Det er en ekstra stor miljøutfordring i Norge fordi olje- og gassvirksomheten foregår i Nordsjøen i sentrale gyteområder for fisk, sier Skadsheim. Nå som olje- og gassvirksomheten er på . Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten. Siden olje- og gassvirksomheten startet opp på norsk sokkel for . Målet er hele tiden å bli bedre. Norsk olje- og gassindustri blir drevet etter høye miljøstandarder.

Leteboring, produksjon og transport av olje og gass gir utslipp til luft, vann og sjøbunn (se figur 1). Industriens store framtidige miljøutfordringer vil være problematikken rundt kvantifisering av langtidseffektene av produsert vann og behovet for å begrense luftutslippene. Reinjeksjon av produsert . Transcript of Hvilke miljøkonsekvenser er knyttet til olje- og gassvirksom. Philips Petroleum Ekofisk Hva betyr olje og gass for Norge og miljøet ? Hvordan blir olje og gass dannet? Betydningen for Norge Petroleumsvirksomheten og miljøet.

Konklusjon Var ikke avklart. Oljeindustrien er Norges største klimaforurenser og står for en fjerdedel av de norske utslippene. Olje- og gassproduksjon gir enorme miljøproblemer. Virkningene av oljeutslipp fra næringen kan være katastrofale for hele næringskjeder, spesielt i kalde, sårbare områder.

Bellona krever at det stilles strenge miljøkrav til . Mer enn prosent av verdens kjente oljeressurser og over prosent av verdens gassressurser er i Arktis. I tillegg er det anslått at opptil prosent av verdens uoppdagede olje – og gassressurser finnes her. Forskerne i FNs klimapanel mener at utslipp fra forbrenning av fossile brensler og andre utslipp av drivhusgasser kan gi en økning i den menneskeskapte drivhuseffekten. Dette kan igjen føre til klimaendringer i form av blant annet mer ekstreme værforhold.

Til tross for mange forsøk på å få til en bærekraftig energibruk, . Verdien av olje og gass. Har du sett vår gigantiske touchskjerm? Beveg deg rundt i verdenskartet, lær interessante fakta eller få med deg de siste nyhetene fra olje- og gassbransjen. Bruk vår kalkulator og finn svaret.

Livssyklusen til et oljefelt. Vi betjener kunder i hele verd. Hvert segment i olje- og gassindustrien står ovenfor unike utfordringer, fra aldrende installasjoner, økende trusselbilde til miljøutfordringer. I Veikartet for norsk sokkel som Norsk olje og gass la fram sammen med LO, Norsk Industri, Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Redriforbund under Arendalsuka i dag argumenterer de for et økt behov for olje og gass i framtiden.

Safetec bistår våre kunder på . Direktør i CICERO, Kristin Halvorsen, mener dette er en farlig vei å gå. Utviklingen i olje og gassindustrien , Norges største næringsvei, står selvfølgelig sentralt når det norske samfunnet skal studeres i et makt- og demokratiperspektiv , enten det er snakk om teknologi, globalisering, markedsmekanismer, miljøutfordringer , styringsorganer eller beslutningsveier. Endring i klimaet er den største miljøutfordringen vi har i dag. Konkret jobber vi med en rekke tiltak: Vi ser på hvordan bruke mindre energi under produksjon, bidra med å . Dette setter en effektiv og fundamental begrensning på muligheten for at olje og gass vil kunne utkonkurreres så lenge markedet kan tilby rimelige.

Oljen, som lå trygt lagret i reservoarene, er omsatt i verdipapirer som også bidrar til global økonomisk vekst, økt energiforbruk og økende miljøutfordringer.