Massedeponi

Prosessbeskrivelsen skal brukes når det søkes om etablering av massedeponi som skal benyttes til varig lagring av masser tilført utenfra deponiområdet ( eksternt). Etablering av massedeponi innebærer normalt tilførsel av masser i langt større omfang enn hva som er aktuell ved bakkeplanering. Trondheimsregionen har som del av rullering av IKAP gjennomført et regionalt prosjekt om deponering av rene masser. Anbefaling av områder for deponering av rene masser i og rundt Trondheim. Eieren av gården Frøyhov har (ved Grindaker AS) fortsatt sitt arbeid med å få etablert massedeponi på Frøyhov, Nes Kommune, ved å legge ut reguleringsplan og konsekvensutredning.

Vi mener, at det er helt forkastelig å ødelegge disse ravinene som har et så noenlunde opprinnelig naturmiljø.

Det finnes etterhvert lite av . Det er behovet for å vurdere konsekvensene av å opprette et deponi og eventuelt behov for avbøtende tiltak som avgjør om det konkrete tiltaket er søknadspliktig eller trenger reguleringsplan. Bygningsrådet i Trondheim ga tirsdag grønt lys for det omstridte massedeponiet ved Hestsjøen på Heimdal. Dermed blir det nok en runde om det omstridte deponiet. Det var i starten forholdsvis lav aktivitet på uttransportering av masser, og så har det økt på etter hvert som prosjektet har eskalert i . Reguleringsplan for massedeponi på Langemyr og Breimyr samt transportveg for overskuddstein til Hedrum pukkverk.

Vedtatte plandokumenter: Konsekv. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for deponi av rene masser for å dekke en vesentlig del av regionens deponi behov i årene fremover. Det legges opp til at påvirket areal skal tilbakeføres til landbruk i en slik stand at arealenes kvalitet.

Massedeponier for rene masser. Status og sentrale utfordringer. I Asker kommune foregår det stor byggevirksomhet med utgraving av kjellere, underetasjer og underjordiske garasjeanlegg i forbindelse med nye næringsbygg, boliger og offentlige bygg.

Også infrastrukturtiltak som legging av nye veier, . Et masse-deponi på Skui drives uten tillatelse. Naboer plages og kommunen krever stopp. Transport og trafikksikkerhet (B).

Behov for massedeponi (B). For alle tema skal avbøtende tiltak vurderes. VURDERT SOM KU-PLIKTIG ETTER . Naboene er kritiske til driften ved Haug gård.

Vi har godkjennelse for å mellomlagre lett forurensede masser. Romerikes Blad – massedeponi. I Studedalen har vi også jordproduksjon i samarbeid med firmaet . I årevis har Entreprenørene i Ålesund gjennom sin organisasjon MEF vært i kontakt med Ålesund kommune for å få kommunen til å legge til rette for et godkjent deponi for reine gravemasser. Dette har ikke ført frem, og entreprenørene har på eget initiativ funnet små deponi som har . Forskeren har sjelden sett en så dårlig plassering av et massedeponi.

Kommunen ber om tilbakemelding på mogelege område for massedeponi i forbindelse med bygging av ny veg og bane mellom Arna og Stanghelle.