Kostra 2016

Flere kommuner enn noen gang tidligere har levert fullstendig regnskaps- og tjenestetall. Du er inne i en arkivert publisering. KOSTRA ( KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som opplyser om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Tallmaterialet omfatter det. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Offentlig sektor Bufret Lignende 1.

Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan brukes til konverteringen av årsregnskapet til KOSTRAs kontoplan, men også for. KOSTRA -databasen – Nøkkeltall og grunnlagsdata. Artikkelen gir en inngang til KOSTRA faktaark med nøkkeltall og grunnlagsdata. I KOSTRA kan du finne nøkkeltall på hvor mye din kommune bruker på blant annet barnehager, grunnskole eller helsetjenester.

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som opplyser om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Elektronisk innrapportering kan skje fra og med 2.

Frister for innrapportering av regnskaper, skjema- og registerdata framgår av milepælsplanen nedenfor. Veileder rapportering av konserninterne transaksjoner i KOSTRA. Kommunane, interkommunale selskap og kommunale føretak skal rapportere elektroniske skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 15. Frist for innrapportering av klientdata frå IPLOS . Kommunene kan se sin utvikling over ti og man kan analysere hvordan . Oversikten viser også trenden sammenlignet med tall fra tidligere år. Skrevet av Lars Ludvigsen, kunde- og markedsansvarlig i Kommunalbanken.

Tallene viser gode resultater i driften og gjeldsgraden er samlet svakt redusert. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra. Rogalan gjennomsnittstall for Rogalan landet og gruppe 2. Landets 4kommuner er gruppert i 11.

Vedlegg til økonomirapport pr. Rana har en høyere andel eldre, som medfører større utgiftsbehov til pleie og omsorg. Rana har en mindre andel yngre i aldersgruppene under år, som gjør at kommunen kan bruke mindre av samlet ressursbruk til barnehage og grunnskole, sammenlignet med de andre kommunene i Kostra gruppe 13.