Innføring av fremmede arter

Fremmede arter utgjør en trussel mot naturmangfoldet ved at nye arter innføres i områder de ikke før har vært naturlig utbredt. Mange av dem fortrenger de stedegne artene eller påfører naturlig flora og fauna andre typer skader. Enkelte av dem blir såkalte invasjonsarter og fortrenger det meste av de naturlige arter i store . Disse artene kan gartnerier og planteskoler derfor ikke selge lenger, og det er ikke tillatt å sette dem ut noen steder. Her kan du lese mer om hvilke planter som er forbudt, og hvordan du kan lage en miljøvennlig hage.

Fagstoff: Med fremmede arter mener vi dyr, planter eller mikroorganismer som ikke forekommer naturlig i et område.

Mange slike arter har stor spredningsevne og kan skape problemer som ugress og skadegjørere og forstyrre det stedegne plante- og dyrelivet. Det er forbudt å innføre ville arter til Norge. Forfatter av artikkelen.

Norsk institutt for vannforskning. Mange av de fremmede artene som finnes i Norge utgjør liten eller ingen trussel mot naturmangfoldet, mens en del fremmede arter gjør stor skade i området de sprer seg til. Disse utgjør det vi i denne sammenheng kaller en økologisk risiko. Vi kaller dem fremmede skadelige arter.

Siden første registering har antallet funn av fremmede arter på øya økt jevnlig.

De fremmede artene er først og fremst knyttet til områdene rundt bosettingene. Svalbar noe som vil kunne føres til spredning også til . Det er påvist mange fremmede arter i norsk natur. Noen er bevisst satt ut, mens andre er rømt fra oppdrett eller utilsiktet innført i landet. Hagelupiner blir forbudt å innføre , sette ut og omsette etter den nye forskriften. Bare arealendringer utgjør en større trussel mot naturmangfoldet på jorda, sammenlignet med fremmede skadelige arter.

Skadelige fremmede arter utgjør i mange tilfeller en trussel for biologisk mangfold. En fremmed organisme er en organisme som ikke finnes naturlig i Norge eller som ikke finnes naturlig på et bestemt sted i Norge. Fremmede organismer kan, på grunn av mangel på naturlige fiender, fortrenge andre arter og naturtyper når de kommer til et nytt levested.

De kan redusere det stedegne . Regelverket innebærer at det kreves tillatelse for å innføre og sette ut fremmede arter. Kravet gjelder for profesjonelle aktører. De gjelder ikke for private hageeiere som vil plante ut planter i sin egen hage, så lenge det ikke er de forbudte plantene det er snakk om.

Dette er en forenkling, nå trenger ikke . Etter FNs Konvensjon om biologisk mangfol som Norge og 1andre land har undertegnet, er vi forpliktet til å hindre innføring av fremmede arter , og til å kontrollere eller utrydde arter som truer økosystemer, leveområder eller andre arter. Innføring av fremmede arter er et hett tema. En ny Biomangfoldlov er under.

Retningslinjer for å unngå innføring av fremmede arter. Størst effekt med vask og rens av sko, klær og utstyr før avgang til Svalbard. Prosjektet har jobbet med rutiner for vask og rens av sko og klær ved ilandstigninger fra cruisebåter på turer rundt Svalbard.

Konklusjonen er imidlertid at jobben bør . Announcing Prezi for Salesforce. Everything you need to know for your next internal QBR meeting. En styrket innsats mot fremmede arter er et nødvendig skritt i arbeidet med å stanse tapet av naturmangfoldet. FNs konvensjon om biologisk mangfold forplikter oss så langt det er mulig, å hindre innføring av samt kontrollere . Jordens natur trenger mangfold.

Norge er blant de 1land som har forpliktet seg til å hindre innføring av fremmede arter som truer de lokale økosystemer, for å unngå uniformering av naturen, skriver miljøvernminister Børge Brende. Handlingsplanen mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus er en omfattende fagrapport som gir en grundig innføring i problemene rundt fremmede arter med eksempler fra forskjellige artstyper og regioner. Deretter beskrives kort det nasjonale arbeidet mot fremmede arter og hvordan det i praksis . Etter § er det forbudt å innføre levende eller levedyktige organismer til Norge fra utlandet med mindre en har særskilt tillatelse etter naturmangfoldloven.

Fremmede arter er arter som er spredt gjennom menneskelig aktivitet til områder hvor de ikke hører naturlig hjemme. Eksempler på hvordan fremmede arter kommer til Norge på er hageplanter som . Begrensningene i forskriftens virkeområde gjelder ikke for hun huskatt og svin som stammer fra innkrysninger med viltlevende arter. II, herunder kanin, innendørs eller i lukket bur eller rømningssikker .