Hvordan har et kulturlandskap blitt til og hvordan er det blitt vedlikeholdt fram til vår tid

Denne artikkelen handler om ulike typer kulturlandskap i Norge. Saue- og geitehold i området har deretter holdt dette landskapet vedlike fram mot vår tid. Mange steder i landet har en funnet bevis for teigpløyde åkrer, der plogen er blitt kjørt slik at jorda samla seg langs midten av teigene, mens ytterkantene hadde en . Bufret Lignende Et felles trekk ved alle former for kulturlandskap er at det finnes noe i det, menneskeskapt eller ikke, som har betydning ut over ren naturbeskuelse. En bonde ser på landskapet ut fra det han vet om jordbruksdrift og skogpleie, mens andre er mest opptatt av bebyggelsen og hvordan den er plassert.

Skal en komme fram til en felles forståelse og en god. Med økende grad av urbanisering øker avstanden og det forholdet folk flest har til kulturlandskapet. De verdier samfunnet til enhver tid forstår og setter pris. Vi kan derimot konkurrere på merverdien av vår produksjonsmåte i form av ulike fellesgoder: flott. Her i landet er klimaet ofte en begrensende faktor for jordbruket, men det er først og fremst mangel på jordsmonn av god kvalitet og gode terrengforhold som begrenser jordbruksdriften.

Norge har ennå mange verdifulle kulturlandskap. Omdisponering har ført til at. Noen ganger er skillet mellom kulturlandskap og naturlandskap tydelig, andre steder er grensene svakere. Kulturlandskapet har utviklet seg over lang tid , ofte gjennom flere epoker. Men et godt skjøttet kulturlandskap vil være til stor.

Prosjektet har etter min mening stor overføringsverdi til grunneiere generelt og til andre steder i vårt land. Derfor må prosjektet følges opp. Helheten av gårdstun og inn- og utmark i åpne og varierte jordbrukslandskap er et resultat av den samlete aktiviteten. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes. Vi har fortalt om vår bruk av området gjennom flere tiår.

Vellet har også bidratt med våre observasjoner av planter og dyreliv. Familien Omvang har bidratt med bilder fra Gjevika tilbake i tid. Marielle Neste har tegnet en . Vi ønsker å sikre områdene langsiktig dri , skjøtsel og vedlikehold og bygge videre på lokal innsats og engasjement. Vi håper at områdene som er. Boka er et resultat av forskningsprosjektet DY-.

LAN (DYnamiske LANdskaper), der ulike fagfolk har samarbeidet for å forstå hvordan vår arealbruk har formet vegetasjon og landskap, og hvordan kunnskap. Jordbruket kan ha blitt spredt til nye folkegrupper som ønsket å ta i bruk prestisjefylte. Bildene under viser hvordan slike kverner ble brukt.

Arden smuldrer og løsner jorda, i motsetning til plogen som velter den. Man måtte arde på langs og tvers av jordstykket, såkalt korsarding, gjerne flere ganger. Landskapselementer i jordbrukets kulturlandskap er viktige for landskapsbildet, og vil være med på å gi et landskap.

I 3Q registreres flere faktorer i tillegg til steingjerder som bidrar til å si noe om hvordan. Jordvern er i stor grad et ansvar som er lagt på kommunene, noe som har blitt poengtert i flere Stortingsmeldinger. Bruken av skogen har ført til at det i vår tid neppe er skog i. Norge som ikke er kulturpåvirket direkte eller. Den lange tradisjonen med seterbruk (stølsdrift) har. Europa – den atlantiske lyngheien.

Hovedprinsippene i alle-. I tillegg har mange hus blitt revetdette har særlig vært begrunnet ut fra drikke- vannsrestriksjonene. Flere har fram mot vår tid vaert noe dårlig vedlikeholdt på grunn av usikkerhet om mulig sanering. Med buskikk menes her det å se husene i iys av hvordan de.

I sju år har ivrige dugnadsfolk ryddet, svidd og restaurert det gamle kulturlandskapet på Store Marøy. Våre dagers inngrep er et ledd i denne omformingen, men vi besitter andre og kraftigere virkemidler enn fortidas. Hva er karakterristisk for bygningene , kulturlandskapet og det biologiske mangfold i Sørre Hemsing, hvordan har det blitt brukt og hvordan kan vi nyttegjøre oss dette i fremtidig næring . Like fullt har vi gjort viktige funn som forteller noe om hvordan nordmenn levde før i tiden. Skifer er dannet ved at grus, sand og leire har blitt sedimentert på bunnen av større. Både for vårt kulturlandskap , våre bygninger og vår.

Vedlikehold og småreparasjoner er viktig for å holde huset tett, forlenge takets levetid og spare eier for kostbar . Det er vanlig å gruppere.