Demokrit filosofi

Demokrit utviklet, antagelig sammen med Levkippos, en lære om at alt er sammensatt av små, udelelige enheter, atomer. Forskjellen mellom tingene består i at atomene har forskjellig form, posisjon og orden. Denne skepsis til kunnskap om sannheten og absolutter overhodet, preger hele tenkningen hans: Vi vet ingenting sikkert om noe, men for hver av . De baserer seg utelukkende på tenkning.

Da synes jeg Thales er mer interessant.

Han mente at alt er vann. Altså at det finnes et urstoff som alt består av. Så vidt vi vet var han den første som kom med en slik tanke. Abdera i Nordgrækenland.

I en lang række skrifter gav han en systematisk fremstilling af. Demokrit mente at dersom vi deler opp alle ting i mindre og mindre deler, vil vi til slutt komme til noen små partikler som er udelelige. Disse partiklene, som ble kalt atomer, er det bare noen få forskjellige typer av.

Alle stoffer som eksisterer, ble det hevdet, er satt sammen av slike atomer. De som forfektet denne teorien ble . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Demokrit er for ettertiden kjent som den leende filosofen , og Seneca skriver at han lo av alt det narraktige han så blant menneskene rundt seg.

Som vitenskapelig determinist kan . Demokrit regnes i dag som atomteoriens fremste representant i antikken. Sammen med sin læremester, Levkippos fra Miletos, skal Demokrit være den første som fremsatte atomteorien. Den hevder at alt kan deles i stadig mindre stykker, . Selv om lite er kjent om hans liv, ganske mye er kjent for sin fysikk og filosofi.

Det er to hovedkilder for vår kunnskap om sin fysiske og filosofiske teorier. Først Aristoteles diskuterer Demokrit ideer grundig fordi han sterkt uenig med sine ideer om atomism. Den andre kilden er i arbeidet med Epikur, men i motsetning til . I motsetning til Sokrates, mener Demokrit at kunnskap aldri kan være sikker.

Oldtiden så deles i fire underepoker: Naturfilosofene, sofistene, klassisk filosofi og kristen filosofi. Vi skal ta for oss tre naturfilosofer: Thales, Heraklit og Demokrit.

Det som kjennetegner naturfilosofien er at . Filosofene forsøker å besvare dypereliggende. På slutten av 400-tallet f. Atomistene hevdet at splittelsen stanser ved udelelige partikler, og at den ikke fortsetter uendelig. Arven fra den eldste greske filosofi. Slik Demokrit så det, eksisterte ikke annet enn de ensartede og evige, udelelige partikler, atomene, og deres bevegelser i det tomme rom, for intet kan oppstå av intet og forgå i intet.

Vi kan således intet vite om tingene i og for seg, men kun om deres forhold til oss, hevder Demokrit. Naturfilosofi har sin opprinnelse fra filosofi , og en spesiell gren av denne kalles naturfilosofi. Nogen mente, at alt er udgjort af noget de kaldte atomer – altså bittesmå udelelige dele ( Demokrit ). Heraklit mente at ilden er noget der findes i alt, det er det der styrer verden. Men der hvor filosofien rigtig begynder for . Grækeren Demokrit , som var en smule før Sokrates, belærte sin samtid om, at verden bestod af dels et uendeligt tomrum. Og dels fylde i form af et utal af forskellige udelelige størrelser, som han kaldte atomer.

Benjamin Farrington skrev i sin bog om græsk naturvidenskab, at med atomet skænkede Demokrit pythagoræerne . Den opfattelse, at al virkelighed grundlæggende består af og kan forklares ud fra noget materielt, herunder også tanker og følelser. Demokrit accepterer analogislutninger fra det synlige til det usynlige, jf. Hans fødselsår var ifølge Apollodorus 4f. Det blev sagt, at han modtog . Tilgang: Tilgang for norske IP-adresser. Forfatter: Songe-Møller, Vigdis.

Publisert: Oslo : Cappelen akademisk forl. Overordnet post: Norbok.