Biotiske og abiotiske faktorer i skogen

Skogen i Norge utgjør ca. Alle organismer lever i miljøer hvor de påvirkes av levende ( biotiske ) og ikke-levende ( abiotiske ) faktorer. Abiotiske faktorer kan for eksempel være temperatur eller nedbør. Biotiske faktorer kan for eksempel være planter og dyr som fungerer som . Abiotisk faktor er en ikke-levende del av et økosystem.

Dette kan sees i motsetning til biotiske faktorer som er det som er levende eller har vært levende.

Et avgrenset område i naturen der organismesamfunnet av planter og dyr lever i balanse med hverandre og med de livløse faktorene omkring. En naturlig landskapsenhet, f. Området jeg har analysert er en skog , og i denne skogen finner vi både abiotiske og biotiske faktorer. På turen til Haglebu skulle vi egentlig dokumentere det biologiske området, men grunnet dårlig vær ble dette nesten umulig.

Jeg har derfor valgt å ta utgangspunkt i skogen som ligger plassert rett ved . Dyr og planter er eksempler på biotiske faktorer. En isbjørn som jakter på mat er et eksempel på et levende eller biotisk del av økosystemet. Den biotiske delen inneholder planter, dyr, levende organismer.

Fotosyntese: Fotosyntese er grunnlaget for liv.

Alle har et forhold til sine naboer, også dyr og planter. Ordet suksesjon benyttes for å beskrive at det skjer en gradvis forandring av sammensetningen av arter i et samfunn etter en stor eller liten. Myr, fjellskog, vassdrag, innsjø. På fjellet er beiting en spesielt viktig biotisk faktor.

Villrein, smågnagere og husdyr. Høyfjellsartene, fjellbjørkeskogen og lavlandsskogen befinner seg i ulike klimasoner. Det ikke-levende i et økosystem består av de abiotiske faktorene. Dette er faktorer som setter grenser for alle de levende organismene.

Med andre ord utgjør mye av det ikke-levende miljøet rundt levende organismer ulike abiotiske faktorer. De abiotiske faktorene betegner i . De levende organismene i et økosystem kalles biotiske faktorer. I alle økosystemer påvirker de abiotiske faktorene de levende organismene, ikke minst i fjellet der . Fagstoff: Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og det miljøet de lever i. Salg av læringsmidler til skogbransjen. De biotiske faktorene består av produsenter, konsumenter og nedbrytere, som bartrær, løvtrær, fugler, mose, insekter og mindre planter.

Australia og S-Amerika har mange likhetstrekk, og det samme gjaldt. Mest vanlig er et område i størrelse som en skog , innsjø, stran e. Alt i et økosystem som lever, kalles biotiske faktorer. Planter og dyr er ulike biotiske faktorer.

Det som ikke lever kaller vi abiotiske faktorer. Eksempler på dette kan være vann, jor fjell, sol. Variasjonen i naturen kalles . Nøkkelen her er å ikke bare tenke alle mulige abiotiske faktorer , men å tenke gradienter. En gradient er en miljøvariabel som varierer med sted på jorda på en eller annen systematisk måte.

Vi må finne fram til et sett av slike miljøvariabler som til sammen definerer akkurat den plassen blåbærskogen har i . Levende: insekter, dyr, fugler, fisk. Innsjøen, samt skogen , er økosystemer som består av abiotiske (livløse) miljøfaktorer og biotiske. I tilfelle av en innsjø økosystem, som enhver stående vann økosystem, abiotiske faktorer er særlig avgjørende i utformingen av lokale forhold for livet i. Det er særlig miljøfaktorer ( abiotiske ) faktorer som spiller .