Biologisk mangfold eksempel

Ofte er artsmangfoldet størst i områder som har fått utvikle seg fritt over lengre ti som for eksempel urskogsområder. Stort artsmangfold kan også finnes i kulturpåvirkede områder, blant annet gamle . Trusler mot det biologiske. Kartlegging av biologiske.

Det vil si forskjellene innenfor en art, mellom alle artene og mellom økosystemene de lever i. Artsmangfold er antallet arter og bredden av arter.

Et eksempel : en øy har to fuglearter og én pattedyrart. Biologisk mangfold , som også kalles biodiversitet, er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Regnskog har for eksempel ofte veldig høy biodiversitet, mens arktiske miljø ofte har lav biodiversitet.

Moltebær, tjern og DNA-fingeravtrykk satt sammen i sirkelformet fotokollasj. Det er for eksempel stor variasjon i menneskelige egenskaper innenfor et folkeslag, . Over av moseartene som er registrert i Europa finnes her i landet, og Norge er ett av de områdene i verden hvor det er mest lav. Det finnes for eksempel noen bakterier som binder nitrogen fra luften og får stoffet inn i kretsløpet.

Definisjon: Det finnes ingen standard definisjon for hva biologisk mangfold er, men det kan kort forklares som.

Arealinngrep og nedbygging eller oppsplitting av arters leveområder er den største trusselen mot biologisk mangfold , og innbefatter ulike former for bygg og anlegg,. Faunakriminalitet (f. eks. ulovlig fangs og salg av rovfugler) er også et eksempel på høsting som kan ha alvorlige innvirkninger på allerede trua bestander. Motsatt kan for eksempel bevaring av skog, ikke bare bevare mangfoldet og senke risiko for sykdommer, men også sikre ferskvannsforsyninger og redusere . Skog er i vid forstand et eget økosystem. Mange arter insekter, moser og sopp er for eksempel avhengige av god tilgang på liggende død ved i ulike dimensjoner og nedbrytingsstadier.

Og gammel lauv- og barskog er viktig . Vi har fått en kraftig økning av fremmede arter i europeiske skoger – spesielt arter fra Asia. Hvilken effekt har for eksempel mårhunden på norsk natur? Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Anders Johansen: Biodiversity in the culture landscape – examples on analysis where GIS is used.

Artikkelen tar for seg det arbeidet som ble gjort i forbindelse med en prosjektoppgave ved. Påbygningsstudium i geografiske . En rekke arter kommer for eksempel med ballastvann fra skip eller som skadeorganismer på planter og dyr som importeres. Selv om ikke alle fremmede arter gjør stor . Naturmangfoldet er med andre ord all. SKJØTSEL AV BIOLOGISK MANGFOLD.

Fylkesmannens landbruksavdeling. Slåtteng på Beitlandet i Stjørdal t.

Også genetiske variasjoner innenfor artene hører inn under biologisk mangfold. Eksempel på dette er variasjoner i samme art som er spredt over et stort geografisk område. Forest Stewardship Council standarden (FSC) er et eksempel på en ekstemt definert standar mens retningslinjene for Levende Skog i Norge er et eksempel på en samarbeidsstandard.

Mennes- ket er også en del av det biologiske mangfoldet , og vi er avhengige av det for å overleve.