Kulturlandskap eksempler

Noen ganger er skillet mellom kulturlandskap og naturlandskap tydelig, andre steder er grensene svakere. Beitemark, kystlyngheier og slåttemark er eksempler på naturnære kulturlandskap. Fulldyrket jordbrukslandskap er mindre naturnært, og byer og industriområder er svært langt fra naturlandskapet.

Med kulturlandskap mener vi landskap som er formet av menneskers liv og virke opp gjennom tidene, eller landskap som på forskjellig vis bærer i seg forestillinger som påvirker mennesket. Det samiske landskapet kjennetegnes for eksempel ved sin sterke symbolverdi.

Den noe forenklede definisjonen av . Folk i bronsealderen har etterlatt seg varige spor i kulturlandskapet i form av gravrøyser, gravhauger og helleristninger. Kulturlandskap er landskap som i større eller mindre grad er påvirket av mennesker. Norsk klippfiskmuseum i Kristiansund forsøker å bevare et eksempel på klippfisklandskap på Milnbergan.

Det er vanlig å bruke betegnelsen naturlandskap om områder der naturlige økosystemer dominerer, og kulturlandskap om områder der økosystemene er vesentlig endret og menneskelige innslag er godt. Grunnleggende samfunnsendringer, for eksempel fra fødal samfunnsstruktur til kapitalisme, gjenspeiles i landskapet. Uttrykket er av generell karakter og omfatter både landsbyg by- og industrilandskap.

Mellom kulturlandskapet og naturlandskapet finnes ingen helt skarpe grenser.

Fagstoff: Norsk kulturlandskap er en viktig attraksjon for turistene – både for de norske og de utenlandske. Gårdsbutikker og besøksgårder er eksempler på utvikling av reiselivsprodukter med tilknytning til kulturlandskapet. Langt fra alle verdier kan tallfestes i kroner og øre. I dagens markedstilpassede samfunn kan ikke norske bønder konkurrere på pris med f. Selv om begrepet gjengroing har en langt videre betydning og omfatter langt flere landskapstyper enn bare jordbrukets kulturlandskap , ser likevel ikke endringsprosessene knyttet til nedlegging av for eksempel gruvedrift eller saltkokeri ut til å omfatte folks umiddelbare forståing av gjengroingsproblematikken. På denne måten er det økonomiske hensyn som ligger bak ønsket om å bevare eldre kulturlandskap.

Påvirkning fra landskapet – landskapet påvirker vår historie oppfatning, gir oss identitet og stedstilhørighet. Arealbrukskonflikter – ulike brukerinteresser knyttet til landskapet skaper konflikter. Det kan også se ut som at det er lettere å lykkes med å utvikle nye arbeidsplasser i bygdesamfunn som kan karakteriseres med begrepet mangfold.

I dette legger jeg at det er en variert . Eksempler på bestemmelser om kulturlandskap , jamfør plan- og bygningsloven 11-nr. Eksemplene er hentet fra kommuneplanen til Stavanger kommune. Verdifulle kulturlandskap , med høy konsentrasjon av spor etter tradisjonell landbruksdrift, skal bevares for å opprettholde helhetsopplevelsen.

De siste 1årene har landbruket endret seg, og mange typer kulturlandskap står derfor i fare for å bli borte. Gårder legges ned eller driften intensiveres, og med dét forsvinner de gamle kulturlandskapene. Over 6arter trues når disse landskapstypene blir borte.

For eksempel er rundt halvparten av alle trua karplanter . Maridalen – landskapets estetiske kvaliteter og opplevelsesverdier. Last ned rapporten ved å klikke på pdf-filen. Vedlegg inneholder informasjon om kulturlandskap og gjengroing.

Bevaring av kulturlandskap kan begrunnes ut fra de verdier landskapet har. Vedlegget inneholder beskrivelser som et kulturlandskap kan begrunnes ut fra. For å ta vare på Noreg sitt unike kulturlandskap er det .