Ku utslipp

Utrolig nok: Ku -promp bidrar til at husdyrhold utgjør en større miljøtrussel enn utslipp fra biler og fly. Metanutslippene fra jordbruk kommer nesten utelukkende fra husdyrhold. Fordøyelsesgasser fra ku og sau er den største kilden til utslipp , mens gjødselhåndtering står for en mindre del av utslippene.

Både Ola Elvestuen (V) og Civita-utreder Joakim Sandøy viser vei for hvordan vi kan få ned utslippene fra biler og landbruk. Men verden vil bry seg særlig med hva vi oppnår på utslippsområdet hvis vi bruker oljemilliarder de bare kan drømme om, til å subsidiere grønne løsninger, skriver redaktør Magne . Hver gang kua slipper en rap fosser det ut metangass.

Nå skal utslippene fra kukjeften inn i miljøregnskapet. Utslipp som skader Jordens klima kommer ikke bare fra fabrikker og biler. Det kommer også fra kuene og oksene. En annen undersøkelse viser at ei einaste ku raper 2liter metangass om dagen.

Det er like mye som gjennomsnittsbilisten slipper ut i året. Når det så finnes en milliard kyr i verden – og vi vet at metangass er ganger farligere enn CO– kan du vurdere å slutte og synge kua mi, jeg takker deg. Kua ligger dårlig an når utslippene av klimagasser skal reduseres.

Metan er den enklest mulige av millioner av hydrokarboner – kjemiske forbindelser mellom karbon og hydrogen.

Ved romtemperatur og atmosfærisk trykk er stoffet en gass. COfra transport og annen fossil energibruk utgjør kun en liten andel. Alle vet at kjøttproduksjon opptar en langt større del av jordens ressurser enn om alle hadde vært vegetarianere.

En ny studie viser også at produksjon av storfekjøtt forurenser en hel del, skriver Newscientist. Legger man til utslipp av andre klimagasser som er knyttet til husdyrhol er kyr, geiter og griser skyld i utslipp. Likevel har det de siste årene vært en nedgang i utslippene fra norske kyr, men det skyldes først og fremst at . Metangassen fra disse dyrene utgjør utrolige prosent av metangass- utslippene i verden, påpeker Pål Prestrud. Når klimaeffekten av metanutslipp er ganger verre enn tilsvarende mengde utslipp av CO utgjør ku – og saue- prompen et stort problem.

Svinefjøs og kyllingmøkk kan lukte ille, men de . Hvem slipper ut hvor mye? Hva betyr egentlig utslipp fra norsk sokkel? Politikerne prater mye om utslipp av drivhusgasser, men det er ikke alltid lett å forstå hva de prater om.

Hvor er det lurt å kutte? I videoen over setter fysiker Selda Ekiz utslippene i sammenheng og gir deg oversikt. Utslippene fra industrien fører til at noen forskere betalt av industrien har bestemt at kua ikke skal rape på grunn av naturlig metanutslipp.

Mye av industrien er unødvendig tull. Trailere på veien i stede for tog forurenser, få bort . Forskjell i produksjonsgrunnlag og fôrrasjoner gjør at disse tallene mest sannsynlig ikke gir det rette bildet av det norske husdyrholdets utslipp av klimagasser.

Utstyret som benyttes til metanmålinger gjør forskerne i stand til å måle mengden metan som en enkelt ku produserer. Oversikt over Norges totale klimagassutslipp. SSB og NIBIO om utslippsregnskapet.

Utredning av tiltak for å redusere utslipp og øke opptak. Et eksempel: lystgass fra kunstgjødsel. Et annet eksempel: enterisk metan fra ku – kompleks modell med mange . Storfe og sau produserer metan ved fordøyelsen av gras. Får flere avkom – lite fôrforbruk og lite utslipp fra mordyrene.

Produserer mindre mengder husdyrgjødsel. Slipper ut mindre metan og lystgass fra husdyrgjødsel. Ved å øke melkeproduksjonen per ku og benytte mer kraftfôr, har vi beregnet at klimagassutslippene per produsert enhet kan reduseres med cirka syv prosent. Tiltaket har også en annen stor fordel: Det er gratis. For videre reduksjon i utslippene er det nyttig å sammenligne hvor . Kua er som kjent en klimagassprodusent fordi den promper og raper mye.

Men utslippene fra kua kan påvirkes av hva den spiser.