Bredde liggebås

I et system med liggebås skal det brukes gode liggeunderlag, fortrinnsvis flerlagsmatter eller madrasser. Kompakte gummimatter er ikke gode nok for å hente ut fordelene med økt ytelse og bedret jurhelse, og bidrar faktisk negativt med hensyn på hasesår. Det skal være minst énliggebås tilgjengelig per dyr. Er det drikkekar i forbindelse med overgang anbefales det at bredden er på meter.

Ved planlegging av fjøs med liggebås bør man unngå blindganger. Anbefalt bredde på gjødselarealet mellom to liggebåsrekker og ved fôrbrett, avhenger av dyretetthet og dyrets.

Minimumsareal for liggeplass. Bingens totalareal må også omfatte ete og gangareal i tillegg. Høyeste levende vekt (kg). Liggebås , lengde ved lukket front. Gangbredde ved fôrbrett.

Andre nettsteder fra Mattilsynet. Ved valg av liggebås må en ta hensyn til bredden på fjøset og hvilke fôrregime som velges. Hvis hvert dyr skal kunne ete på samme tid må en ikke overstige rekker.

Både tilstedeværelse av nakkebom, bredde , lengde og kutrener vil virke inn på tilgjengelig plass for dyra.

Det er derfor grunnlag for å anta at båser med liten tilgjengelig plass vil være de reineste. Det er ikke funnet andre studier som ser på forholdet mellom utforming av liggebås og båsreinhet. Strø påvirker kureinhet mens . Hvordan har dere gjort det for å legge til rette for avlsoksen i løsdriftsfjøset?

Bygge binger med spaltegulv innlegg 28. Mjølkefjøs blir til ammekufjøs. Når skal vi inn med liggebåser ? Flere resultater fra gardsdrift. Storfe › Innredning Bufret Lignende En god liggebås er viktig. Den skal være tilpasset kua sin naturlige adfer både i forhold til lengde og bredde , liggestilling og reisning.

Rampen bør plasseres nærmest mulig slaktedyrene. Våre prefabrikkerte fôrbrett støpes i former, akkurat på samme måte som våre veggelementer. Fôrbrettene monteres sammen og oppfyller kravene for forskriftsmessig jording . Kalver og ungdyr i løsdrift har lett for å gjøre fra seg overalt i bingen. Utformingen bidrar til å oppdra ungdyrene til en. DeLaval fôrfront HLhar låse- mekanismen som base.

På denne fleksible fôrfronten skrus hver åp- ning fast på horisontale over- og underliggere. Det medfører at hver åpning er justérbar og dermed kan tilpasses kyrnes størrelse og ønsket bredde på utfôringsplassen. Tilpass bredden til foringslinja!

MovingFloor liggebås består av et endeløst band som roterer ved at kua trår ned båsen slik at det genereres energi og bandet roterer bakover og skrapes av i gjødselarealet. Dette er en meget enkel og genial ide som sikrer rene dyr og minimalt med muligheter for bakterievekst. Se ellers mer detaljert informasjon i vedlagte . Gummimatter til liggeunderlag, skrapeareal og melkestall i fjøs.

Nye forskrifter for hold av storfe krever at hunndyr skal oppstalles i binger med liggebåser eller liggeareal med tett gulv der alle. Disse båsene er bredere og kortere enn tradisjonelle liggebåser , og hver eteliggebås gir således. Når bredden er 2x kravet til eteplassen vil da beste lengde være kortbås minus ca cm?

Se også tabell bakerst om minimumsmål for liggebåser og gangbredde. Etebåser bør være hevet over gulvnivå bak båsen med cm. Oppbindingsbåser og bindsler.

Se tabell bak i veilederen med normer for mål . Gjødsel-, fôr- og ventilasjonsbehov er utregnet til fjøset. Etter poenggivingen og samtaler med faggruppen for nytt ammekufjøs på Mære. Landbruksskole, ble planløsning valgt som den antatt beste løsningen.

Denne løsningen er en 1-rekker med liggebåser for alle dyr, både ammekyr, kviger og okser.