Veileder til forskrift om hold av storfe

Her finner du alle veiledere. En veileder er en beskrivelse av hvordan man skal forstå en forskrift. Revisjon av holdforskriftene for storfe , svin, sau og geit. Veileder om hold av storfe , 03.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 22.

Selv om forholdene i de fleste tilfelle skal være som angitt i de retningsgivende målene, gis det rom for andre løsninger for å oppnå formålet med bestemmelsene i forskriften. I eksisterende bygninger kan mindre avvik, maks , fra de angitte mål godtas dersom det vurderes forsvarlig ut fra hensynet til det. Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv.

IMPORT AV DYR, SÆD ELLER EMBRYO. VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HOLD AV STORFE side av 29. Formål, virkeområde og definisjoner. I dette ligger blant annet nødvendig kunnskap om driftsformen og dyrenes behov, i tillegg til kunnskap om gjeldende regelverk.

Det er forbudt å bygge nye båsfjøs i Norge eller foreta omfattende restaurering av eksisterende båsfjøs for videre båsfjøsdrift, heter det i forskrift om hold av storfe.

Dyreeier har ansvar for at slik kompetanse foreligger. Om tiltak i båsfjøs heter det i veilderen: – Løpende vedlikehold av . Qrientering om krav til hold av storfe O. Storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum uker i løpet av sommerhalvåret. Dersom storfe ikke kan slippes på beite, kan det nyttes egnet luftegård. Filer, Beskrivelse, Str, Dato. TINE Rådgiving, Helsetjenesten for storfe, TINE SA, P. Foto: Løsdriftsfjøs, Rogaland (Anne Berit Grasbakken).

Mattilsynet har endret veileder til forskrift om hold av storfe. Dispensasjon inneber eit unntak frå ei pålagd plikt til å følgje regelverket. Hold av storfe økende etterspørsel etter økologisk melk og kjøtt. Spesielt melk og melkeprodukter har opplevd en sterk økning i etterspørselen. Har du lyst til å produsere økologisk.

Regelverk om dyrevelferd. Minimumsanbefalingen er delvis møtt, men det er enkelte avvik ved kvaliteten på underlaget. Nok plass til å utføre naturlig atferd.

Høringssvar- endring av forskrift om hold av storfe, utsettelse av løsdriftskrav.

Der er frihet til å utøve. Dyrevelferdsloven og Holdforskriften, så har eldre driftsbygninger flere faktorer som er belastende. Merk av for hold av storfe har mattilsynet utgitt en veileder med egen fortolkning og presisering av forskriften : veileder for hold av storfe. Et vesentlig moment i denne . Disse anbefales å anskaffe egne strømaggregater med tilhørende drifts- og vedlikeholdsrutiner. Byggteknisk forskrift (TEK10).

Uavhengig av om man driver konvensjonelt eller økologisk er driftsstyring og kontroll med egen produksjon ufravikelig viktig. Kunnskap og interesse for husdyrfaget er avgjørende for.