Vanlige sykdommer hos storfe

Med unntak av et lite antall besetninger med ringorm og salmonella er norsk storfe fri for smittsomme sykdommer som medfører offentlige restriksjoner. Sammen med de andre nordiske land er smittesituasjonen blant de beste i verden. Særlig luftveisvirus og mikroorganismer som forårsaker diaré, utfordrer dyrevelferden i . Blir det oppdaget kyr som viser tegn på sykdom, start med å ta temperaturen på kua.

Normalt har ei ku temperatur på 30-35°C.

Nedenfor er det satt opp eksempler på vanlige sykdommer hos storfe og symptomene på disse. Tine skal kartlegge sykdommer hos all storfe. Lungebetennelse og diaré er to vanlige sykdommer hos norsk storfe. I en nasjonal dugnad skal Tines Mastittlaboratorie kartlegge smitte hos alle besetninger i Norge.

Storfesykdommer koster bøndene store penger i løpet av et år. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase. Dyrevelferd hos melkekuer har flere utfordringer.

Kuer blir vanligvis slaktet etter tre laktasjonsperioder. Hos nyfødte drøvtyggere er ikke alle magene ferdig utviklet, så kalven fungerer til å begynne med som et enmaget dyr , og fordøyer melk på samme måte som oss. Det er en sykdom på storfe som er tilnermet den sikre dø og du får heller ikke slaktet dyret pga feber.

Men er en litt forsiktig med det, er det en bra kombinasjon. Forresten så smitter sykdomen via lufta og også via møkk og fòr. Så gras som ligger igjen på fòrbrett hos sau, må ikke videre til ungdyr feks. Ofte kalt enterotoxemia , overspising sykdom hos kyr oppstår når ufordøyde karbohydrater stimulere spredning av bakterier ( Clostridium perfringens type D) som. Det må legges stor vekt på å forebygge infeksjoner hos spedkalv.

Virus, bakterier og parasitter er vanlige smittestoff hos kalv. Disse forekommer i stor grad i storfemiljø. Problemet oppstår når smittepresset blir høyere enn det kalvene kan stå imot. Immunitet (råmelk) og ulike stressfaktorer er avgjørende. Trommesyke er en sykdom som kommer av oppblåst vom hos drøvtyggere.

Dette kommer av feil fôr, eller for brått skifte av fôr. Den er vanligere i konvensjonelt husdyrhold enn i økologisk og .

Den forekommer hos alle husdyr, men er mest utbredt hos melkeku. Jurbetennelse (mastitt) er den viktigste og alvorligste blant jursykdommene. Den opptrer enten i akutt eller kronisk form.

Ved den akutte formen viser juret hevelse, varme og ømhet, ofte ledsaget av feber. Sekretet er sterkt forandret, . Paratuberkulose er en framtredende sykdom på verdensbasis. I Norge har sykdommen vært utbredt blant geit i hele landet med unntak av Nord-Norge, med noen tilfeller hos storfe men få tilfeller hos sau.

Avføringen vil ikke lenger ha den vanlige pelletsformen, men diaré er uvanlig. Disse sykdommene og nye manifestasjoner av kjente sykdommer kan utgjøre en trussel for norske husdyr og det er derfor er det viktig å oppdage en eventuell introduksjon av disse så tidlig som mulig. Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV) er et virus som gir luftveisinfeksjon hos storfe.

I tillegg er hoste og snørr (kan være blodtilblandet) vanlig. Det er som oftest ungdyr som får sykdommen, men i besetninger som ikke tidligere har hatt kontakt med viruset kan også voksne dyr bli syke. Forskning har avdekket viktige årsaker til de smittsomme klauvsjukdommene hudbetennelse og hornforråtnelse som er utbredt i Norge. Renere fjøsmiljø og klauvdesinfeksjon kan redusere forekomsten.

Studien viste i tillegg at fotråte kan smitte mellom sau og ku. Ved diaré etter første leveuke blir E. Foreløpige resultater tyder på at Salmonella-bakterier bare forekommer i liten gra noe som er i samsvar med at bakterien svært sjelden forårsaker klinisk sykdom på gris. Kugalskap eller BSE bovine spongiform encefalopati, er en kronisk degenerativ sykdom som påvirker sentralnervesystemet hos storfe. Også andre vanlige sykdommer som Alzheimers og Parkinsons kan skyldes prionlignende proteiner som forandrer form og bygger opp proteinaggregater i hjernecellene. Island: Storfe : Salmonella finnes kun sporadisk hos storfe.

De siste årene har Salmonella vært påvist kun en gang i en storfebesetning. Gris: Salmonella har ikke vært registrert som årsak til sykdom hos gris på Island.