Utsetting av saltstein

Forskriftsendringen innebærer bl. Forbudet mot utsetting av saltstein gjelder kun for steiner som legges . Da ble det et midlertidig forbud mot fôring og utsetting av saltstein til ville hjortedyr. Nå er ordningen permanent og gjelder for hele landet.

For å begrense CWD (skrantesjuke), er det forbud mot å sette ut saltstein i syv fylker, samt å legge ut fòr til hjortevilt. Tradisjonelt er det på våren at jegere setter ut saltstein til hjorteviltet på sine jaktområder.

Men § i forskrift om tiltak for å begrense CWD (skrantesyke), settes det forbud mot å . Dette gjelder ikke småfe og storfe, men det er restriksjoner når det gjeldet utsetting av saltsteiner til sommeren, og til forbudet opphører. Mattilsynet har nedlagt forbud mot salting av hjortevilt i Hedmark. Skrantesjuke hos hjortevilt er en prionsykdom som likner skrapesyken hos sau. Det er derfor viktig å . For vårt distrikt er det først og fremst utsetting av saltstein som er det mest aktuelle tema nå.

De fleste har allerede satt ut saltsteiner for sommeren og disse plassene vil fungere som . Ansvarlig redaktør: Rådmann Karl Audun Fagerli.

FORBUD MOT UTSETTING AV SALTSTEINER FOR ELG OG. En saltstein gir mulighet til å følge med på livet i terrenget og det øker trivselen for viltet. Landbruks- og matdepartementet vedtok den 12. Chronic Wasting Disease blant hjortedyr. Sykdommen er påvist i tre tilfeller i Norge i år, henholdsvis i Lærdal og Selbu.

Dette er de første funn av sykdommen i Europa,. Regjeringen prøver å forhindre spredning av hjortedyrsykdom som nå er registrert i fylket. En rekke tiltak er igangsatt for å hindre spredning.

Dette innebærer blant annet at det nå er forbudt å legge ut for eller å sette ut saltslikkesteiner til hjortedyr. Dette ble innført med umiddelbar virkning ut året for å begrense spredningen av den dødelige sykdommen CWD blant hjortedyr. To elger i Selbu og en villrein i Lærdal er funnet med den . Etter noen års utsetting av saltstein i et område så kjenner alt storvilt steinene og de besøkes ofte og regel- messig. Kalvene følger mor og lærer raskt både smak og sted.

Dette gir muligheter for fremti- den, både når det gjelder tilførsel av manglende mineraler og sporstoffer og eventuelt også medisiner. Forbudet gjelder foreløpig ikke for Telemark, men Miljødirektoratet oppfordret fort kort tid siden alle. Sykdommen chronic wasting disease (CWD) er ikke funnet i Europa før i år.

Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Utsetting av dyr er forbudt. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med gjerding og utsetting av saltstein. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten.

Formålet med vernet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur i form av ei dramatisk og tilnærmet urørt bekkekløft med tilliggende gammel gran- og furuskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.