Torvmose myr

Myr er for en stor del dannet av torvmoser , planter som i løpet av tusener av års vekst har bygd opp metertykke lag med torv. Torven dannes fordi torvmosenes kjemiske sammensetning hindrer en rask biologisk nedbrytning. Dyr og planter som havner nede i en torvmyr blir også påvirket av torvmosens konserverende kjemi. Grunnen til at torv og torvmoser er formidable karbonsluk er at nedbrytningen av biologisk materiale i myrene skjer uten tilgang på oksygen.

Torvlaget blir stadig tykkere og holder på . Myr er økosystem med høy grunnvannstan der nedbrytningen av dødt organisk materiale går så langsomt at det skjer en opphopning av delvis omdannet materiale, kalt torv. Når det døde plantematerialet ikke brytes ne vil torvlaget bli stadig tykkere. På denne måten vil torvmose som vokser utover i et lite tjern, etter hvert fylle hele tjernet til bunnen, og en myr blir dannet. I løpet av suksesjonen, som gjerne tar flere tusen år, vil plante- og dyresamfunn avløse hverandre etter . Tre nordlige arter som ikke er funnet hverken i Norge eller Europa så langt er også med for å stimulere til nyfunn. Alt i alt er derfor torvmoser avbildet og nærmere omtalt.

Artene vokser på fuktig, sur grunn eller i vann. Stengelen er opprett og. Torvmose , eneste slekt i bladmoseordenen Sphagnales. De fleste vokser på myr , noen arter i store masser. Systematikken er vanskelig og krever oftest et inngående mikroskopisk studium.

Utvikling av nedbørsmyr. Sjø som ligger på en undergrunn av leire over et lag av bunnmorene. I den dypeste delen av sjøen er det avsatt en del gytje. Gytjelaget dekkes med sumpplanter. Furuskogen er dødd ut, torvmoser.

En torvmose kan gjerne holde på mer enn ganger sin egen tørrvekt i vann. Det er mye mer enn naturlige svamper gjør, og torvmoser er viktige for vannhusholdningen i nordlige områder. Les også: Moser til med nye arter. Mangel på nitrogen og fosfor i næringsfattig myra har ført til evolusjon av mange typer fangstfeller hos lys- og fuktighetskrevende karnivore planter, som hos soldogg (Drosera).

Myr , Årnesmåsan, Aurskog-Høland kommune. Tørrere tuer med røsslyng og furu omgitt av fuktigere områder med torvmose og . I hva slags myr du kan forvente å finne en torvmose kan forklares med gradientene fattig–rik og tørr–fuktig og den sammensatte gradienten myrkant-myrflate. I habitatdiagrammet nederst til høyre i artsbeskrivelsene ser du hvor hver art forekommer i forhold til de to første gradientene. Det finnes nesten ikke torvmoser.

De tre andre artene er høyere. Blanksigdmose vokser på marka, sjelden på stein og tre. Bladene er blanke og ofte lengre enn mm. Bergsigdmose og Vanlig sigdmose kan vokse overalt. Vanlig bjørnemose vokser særlig på myr og sumpige steder,.

Her er de vanlige og dekker store areal i boreale områder. For eksempel utgjør de av Russlands landareal og av Canadas areal. De vokser hovedsakelig på myrer og i . Vi skal se på hvordan det er mulig for torvmose å inneholde så mye vann. Disse cellene utgjør størsteparten av bladene, og inneholder det meste av vannet i torvmosen.

Han er stort sett grøn, lang og veks i myra eller andre våte stadar. Han har ingen røter, og veks i toppen og dør i andre enden. Men fordi det er lite oksygen nedi myra går nedbrytinga seint, noko som gjer at torvmosen veks raskare enn han dør. Slik veks myra og dannar torv. Det gjør myra til en svamp i naturen.

Den holder på vann under våte perioder, og frigir vann til naturen rundt i tørre perioder. På grunn av klimaendringene kan vi forvente oss mer nedbør, men også flere . Trøndertorvmose vokser i myr , og funnstede- ne så langt indikerer . Hva sier disse om hva slags myr det er? Også siden jeg fant små trær (gran for det meste), betyr dette at den er noe . Ut fra vegetasjonsmangfoldet klassifiseres slike myrer som fattig-, intermediær- eller rikmyr.

Det er næringstilførsel, og særlig kalkinnhol som er utslagsgivende. Fattigmyr har pH på 3-og preges av torvmoser og har innslag av få andre planter. Av disse er røsslyng, furu, torvull, bjønnskjegg og molte er . Torv som er tatt ut to meter nede i myra var dermed levende torvmose for to tusen år siden.

Flere norske myrer , som Jødahlsmåsan her i Akershus, er opp til ni meter dype, og vi vet derfor at den begynte å vokse rett etter siste istid. Jeg prøvde å artsbestemme den, og er dette riktig? Dette er grunnen til at torv . Klikk for å se et større bilde). Norsk navn: Rød torvmose. Latinsk navn: (Sphagnum magellanicum) Familie: Sphagnaceae-familien.

Vokser i områder med lite næring.