Tilskudd sau utmarksbeite

Du kan søke om tilskudd til dyr på beite fra og med 1. Kyr , storfe, og hest, Alle dyr, 43 428. Sau , lam, geit og kje, Alle dyr, 15 150. Beitetilskudd : Dyreslag. Kyr, storfe, hjort, hest og lama, Alle dyr, 43 428 . Skrevet av Erica Hogstad Fjæran. Tilskuddet vil nå ta et vektet hensyn til rovdyrtap gjennom sesongen.

Innanfor regionale miljøprogram (RMP) eksisterer. Føremålet med sperregjerde er å halde sauene innafor beiteområdet og sau frå ulike beitelag frå kvarandre. Re: Tilskudd på villsau. Og med den utmarka, og det dyrka . Tilskudd for hest av bevaringsverdig rase, hvis stambokført og hestepass o. Utmarksbeite ku, storfe . Vi har storfe på utmarksbeite i hele fylket, mens hovedtyngden av sau på utmarksbeite er i Ringsaker og i Nord- Østerdalen. Fylkesmannen i Hedmark arbeider med.

Søknadsfristen i Hedmark er satt til 1. Men nytt fagsystem innebærer ingen endring i oppgavefordelingen mellom direktorat, fylkesmenn og kommuner. På møte i Landbruks- og matdepartementet 24. Nytt fagsystem innebærer heller ikke at kontrolloppgavene til kommuner og . Husdyrtilskudd (gammel ordning som tidligere). I tiltak heves terskelen for kvalitetstilskuddet lammeslakt fra kjøttklasse O til kjøttklasse R-.

Det tredje tiltaket går ut på økt sats for tilskudd til beite og tilskudd til utmarksbeite for . Tap av sau på utmarksbeite. Ordningen om erstatning for tap av sau på beite som ikke skyldes fredet rovvilt er avviklet. Les mer hos Statens Landbruksforvaltning. Måten å beregne tilskudd til sau og lam på utmarksbeite på, er endret fra tidligere.

Dette gjelder kun sau og lam på utmarksbeite. Det skal nå registreres både antall dyr sluppet på utmarksbeite , og antall dyr sanket fra utmarksbeite på søknaden. Tilskudd til dyr på utmarksbeite vil beregnes etter en vekting av det oppgitte . Registrer dyr som oppfyller beitekravet. Dyr på utmarksbeite : registrer dyr som oppfyller beitekravet, minst uker.

Sau på utmarksbeite : registrer antall sauer og lam som er sluppet på utmarksbeite og sanket fra utmarksbeite. Mellom registreringene skal det være uker. Sluppet og sanket vektlegges . Kutt i arealtilskudd i kornområda sone (fra til. kr per daa). Kutt også i sone (Stran Bjerkreim og Gjesdal) og med kr per daa.

Kulturlandskapstilskudd kutta med 11mill. Ved brudd på avtale om forebyggende tiltak for å redusere tapet på grunn av rovdyr på utmarksbeite kan fylkesmannen trekke hele eller deler av produksjonstilskuddet til sau. Det gis ett samlet tilskudd til samdrifter.