Tilskudd sau 2018

Inngått mellom Staten, Norges Bondelag og. Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen. Nord-Norge, får tilskudd som for sone for storfe, sau og geit, og ikke tilskudd for gris.

Foretak med driftssenter i Nord-Norge . Se kapittel for de nye satsene og intervallene.

ENDRING I DEFINISJONEN AV SLAKTEGRIS. I mai er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. I oktober kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad. Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her.

Utbetaling skjer i februar året etter søknadsfristene. Husdyrtilskudd (gammel ordning som tidligere). Her er datoene: Dyretelling: 01. SØKNADEN MÅ LEVERES INNEN FRISTEN.

Det betyr en likviditets-.

Søknaden må leveres innen fristen, . Enkelte opplysninger kan etterregistreres etter 15. Maksimalt tilskudd vises i seksjon Oppsummering og send. I søknaden del beregnes et maksimalt tilskudd på grunnlag av. Landbruksveileder Monica Kilde orienterer slik om det nye søknadssystemet for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid som kom i år: I det nye.

Miljødirektoratet tilbyr nå flere elektroniske søknader fra våre nettsider. Da kan vi for eksempel gi en del av landet utvidet frist til å gjøre endringer i arealopplysningene. Skaper det mye ekstra arbeid for bonden at han må endre søknaden? Frist første søknad i nytt system.

Grunnlag husdyrtilskudd – telledato 01. Sau født forrige år eller tidligere. I del av søknaden (telledato 1. mai, søknadsfrist 15. mai). Hvilke tilskudd kan jeg søke om i mai. Med det nye produksjonstilskuddssystemet søker foretakene om tilskudd for produksjonen de har i søknadsåret, som følger kalenderåret.

Dermed blir tilskuddsperioden lik for alle. Systemet vil gjøre det lettere for foretakene å levere . Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd , offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg. Antall dyr i søknad om produksjonstilskudd. I regnearket (se link under) kan du legge .