Tap av sau i utmark

Fanesak tap av sau på beite. Sauen er så heldig at den får gå fritt ute hele sommeren og årlig slippes rundt to millioner sau på utmarksbeite. Dette er viktige atferder, blant annet for sauens overlevelse i utmarka.

Med kun tre til fire prosent av norsk landareal som dyrket jor ble det svært viktig for den enkelte bonde å kunne sende dyrene sine på beite i utmarka for å spise seg gode og mette. Uten rovdyr slapp man arbeidskrevende gjeting, og beitet i utmarka var stort sett uten store tap av sau for den enkelte bonden.

En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine, skriver Erica Hogstad Fjæran, beite- og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit. Rovdyr er den største enkeltårsaken til tap av sau i utmark , skriver kronikkforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen. Sau og rovdyr kolliderer like mye i media som de gjør i utmarka.

Mediene overflommes av feilaktig informasjon om tapstall og tapsårsaker. La oss derfor bidra med litt . Fylkesmannen forvaltar to ulike ordningar for erstatning etter tap av sau på utmarksbeite.

Fordeling av lam som er tapt inne om våren, på vårbeite, på utmarksbeite og på haustbeite etter at dei er komne heim. Fylkesmannen har mottatt og behandlet 1søknader om erstatning for tap av sau og lam til. Antall sau og lam søkerne mener er tatt av ulike rovdyr og andre årsaker (ulykke, sykdom). Svært få gikk tapt innenfor ulvesonen. Sykdom og ulykker er hovedårsaken til at rundt 100.

Norsk sau – og geitalslag sier de prøver å gjøre noe med sykdommer som rammer sauer og lam, blant annet ved forskning. Så la oss ta det et skritt videre;. Forskrift om erstatning for tap av sau på beite. Ordningen dekker ikke sau som er tapt til rovvilt, siden slike tap kan erstattes gjennom Erstatning for tap av husdyr til rovvilt, forvaltet av Direktoratet for naturforvaltning (DN). Rundskrivet beskriver hvordan søknad om erstatning for tap av sau i utmark både kan behandles . Fravær av beitedyr fører til gjengroing, mindre tilgjengelig landskap og tap av biologisk mangfold.

Gjennomsnittlig tap av sau på utmarksbeite lå på på 80-tallet. Det totale tapet på utmark vil dermed være høyere enn det som oppgis gjennom organisert beitebruk. Tabell viser omregnet samlet tap på utmarksbeite pr fylke.

Dersom det er år hvor ingen eller få ulver vandre vestover blir det gjerne små tap , siden få sau går på utmark i ulvesona, sier John Linnell, senior forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Det er første gang en enkelt rovdyrart står for en så stor andel av de sauene som blir funnet igjen i denne perioden, .

Taps i Organisert beitebruk ( OBB) er lagt til . Noe av forklaringen på at antall dyr det gis erstatning for er høyere enn dokumenterte tap er at det er vanskelig, . Det er en rekke ulike årsaker til at sauer dør på utmarksbeite, men tap forårsaket av bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn gir rett til erstatning. De regionale rovviltnemndene fastsetter i sine forvaltningsplaner hvor sauedrift skal prioriteres, og hvor målene for rovviltbestandene skal oppnås. Beite på utmark er i utgangspunktet et stort gode for dyra. Mattilsynet ønsket å se nærmere på hva som lå bak tallene.

Er det mulig å slå fast dødsårsaken til . Flåttbårne infeksjoner og alveld er vanlige årsaker til tap i utmark , man ser en viss økning av flåttbårne sykdommer og alveld i enkelte områder på Vestlandet. TAP FORÅRSAKET AV ROVVILT. SLFs erstatningsordning for tap av sau dekker ikke tap som er forårsaket av fredet rovvilt.

Men fortsatt forsvinner det drøyt 20. Tap forårsaket av fredet . Beitelaga si oppgåver er å arbeide for felles beitebruk i utmark og redusert beitetap gjennom organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak.