Suksesjon fra myr til skog

Fagstoff: En studie av økosystemet myr gir oss kunnskap om hvordan organismene påvirker suksesjonen. Fagstoff: I et velutviklet økosystem er det god balanse i forholdet mellom de ulike organismene og i organismenes forhold til naturmiljøet. Over et begrenset tidsrom kan et økosystem derfor oppfattes som en stabil tilstand. Landområdet i ytterkanten av vannet er skog , deretter vil det være myr , så siv og innerst vann.

Der er slikt suksesjonsprosessen bygger seg opp, utenfra og innover. Tjernet jeg var ve var kommet så kort i suksesjonen at det hovedsakelig kun var siv, med litt mose ytterst i vannkanten. En myr i klimaksfasen vil ikke lenger være en myr , men en skog.

Om år vil nok gjengroingen ha kommet et stykke lengre enn det har nå, uten de store forandringene. Påstanden min var som følgende: Jeg tror denne myren er i klimaksfasen. Klimaksfasen er den tredje og siste fasen i en suksesjon. Om man ser på bildet fra NDLA i punkt to i denne rapporten, ser man at klimaksfasen til myr har helt jevn bakke av fuktskog uten noe tegn til tjern.

Det er individenes driftighet og ytre. Gradvis vil det legge seg flere og flere lag, og etter en stund vil deler av innsjøen bli til sump og myr. Dette passer ikke til denne . Her vil det begynne å vokse . Dersom det er artene selv som endrer forholdene, kalles det autogen suksesjon.

Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr. Allogen suksesjon er når endringene skyldes ytre faktorer. Det kan være brå, store endringer som skogbrann , ras og vulkanutbrud eller menneskeskapte endringer som hogst. I de fleste tilfeller er . Et økosystem er en naturtype som består av bestemte organismer og miljøforhold. Ulike økosystemer kan være myr , skog , innsjø og fjell.

De levende organismene utnytter ressursene i omgivelsene så de får det de trenger for å overleve. Det abiotiske miljøet endrer seg hele tiden for eksempel som at . Tjern som blir til myr , og myr som blir til skog , er sekundærsuksesjon. Fordi det var ikke der da istiden var over, det ble til over tid.

Noen steder kunne man se at suksesjonen hadde komme lenger enn myrområdene. Hensikt: Undersøke et økosystem og finne ut av hvilken suksesjonsfase det er i. Etter alt vi har lært om fasene, ville myren vært et tjern om det var i pionerfasen, og dekket av en skog om den var i klimaksfasen. Utviklingsforløpet og endepunktet for forandringen er i hovedsak kjent. Suksesjon er en gradvis forandring av et økosystem. Vi har to typer suksesjon : primær og sekundær suksesjon.

Primær suksesjon : Har vi når et plantesamfunn etablerer seg på bar bakke, der det ikke er planter fra . Foreksempel hvis en innsjø går over til å bli en sump eller en myr , vil det være suksesjon. I pionerfasen etter en skogbrann vil organismer som løvetann bli bygget opp, dette er små organismer. Vi har valgt å se nærmere på suksesjonsprosesser i ulike økosystem og har fokus på skog og myr.

Vi fokuserer i vår oppgave på å. Observer, undersøk og beskriv hvordan de biotiske og abiotiske faktorene påvirker biologisk mangfold og suksesjon i to ulike økosystemer, skog og myr. Ordet suksesjon benyttes for å beskrive at det skjer en gradvis forandring av sammensetningen av arter i et samfunn etter en stor eller liten forstyrrelse. Man skiller mellom primær suksesjon som er koloniseringen av et område uten eksisterende vegetasjon, f. Forsøk med suksesjon -Hogstflate og skogstjern. Gradvis vil plantene fortsette å gro utover i tjernet og etter veldig lang tid vil hele vannspeilet være dekt av planter, da er det blitt til det vi kaller en myr.

Hensikt: Hensikten med oppgaven var dra på et suksesjonsfelt eks: skog , myr , vann osv. Pionerfasen, konsolideringsfasen eller klimaksfasen. Hvilke arter kan jeg i grove trekk forvente å se i en slik suksesjon ? Regner med at det starter med biotisk avfall i innsjøen, men hvordan skriver jeg dette mer spesifikt . Primærsuksesjon er noe som skjer spontant når et nytt miljø oppstår, f. Sekundærsuksesjoner er derimot noe som skjer når . Fuktighetsgradienten er en lokal gradient som en gjerne ser over kortere avstander innen f. Etter hvert gror ofte slåtte- og beitemyr til med kratt eller krattskog.

Disse endringene gir bare grunnlag for tre trinn (måleskala basert på R3a), der suksesjonstrinnet beskriver en myr som bærer tydelig preg både av hevd og gjengroing. Etter opphør av skjøtsel vil TTreplantasje gjennomgår en suksesjon der tresjiktet etter .