Stavelseslesing

Det fører til lavt lesetempo. For å lydere riktig må elevene forstå at bokstavene representerer lyder i språket og trekke lydene sammen til et gjenkjennelig ord: s-k-o-l-e. Lydering er en krevende strategi, spesielt når ordene er lange og ikke-lydrette. Da er stavelseslesing en bedre strategi. For å lese stavelser må elevene kunne vokalene og diftongene.

Lese bedre ” er et systematisk og strukturert opplegg som er lett å bruke. I tillegg egner det seg svært godt til . Lesing – en ferdighet i utvikling. Nivå 1: Ordgjenkjenning ved hjelp av visuelle holdepunkter. Ikke alfabetiske lesere.

Nivå 2: Ordgjenkjenning ved hjelp av fonologiske holdepunkter. Eksplisitt og systematisk trening. Sammenhengen språklyd bokstav. Morfemisk lesing – stavelseslesing.

Bruke stavelseslesing på lange ord. Gjenkjenne sammensatte ord. Forstå ordene og begrepene i teksten.

Sikre automatisering av leseferdighetene ( stavelseslesing , lesing av høyfrekvente or konsonantforbindelser og sammensatte grafem) gjennom daglige leseøkter på skolen og hjemme. Styrke leseforståelsen gjennom vektlegging av begrepsforståelse og bevisst arbeid med å tilegne seg innholdet i skjønnlitterære og . Metoden som brukes må tilpasses barnet, alt etter hva de finner mest hensiktsmessig. Dette avhenger blant annet av hvilken lesestrategi de behersker best. Det kaller vi gjerne stavelseslesing. Nå begynner lesingen å flyte bedre, og flere og flere ord automatiseres.

Eller rimer hatt og katt? La elevene lære ei ny regle hver uke. Når skal vi så gjøre alt dette . Hvis eleven deler sammensatte grafem opp i enkeltlyder, må vi forklare dem at når disse lydene kommer etter hverandre, skal de alltid leses som én lyd.

Stavelseslesing : – På Jonsbråthen lesearkene starter elevene med å lese to- lydsstavelser. Gå gjennom morfemnivået når eleven har oppnådd noe ordinnsikt og er trygg nok på å lese stavelser. Språklydspillene Fotballspillet.

Lær å uttale alle norske språklyder og knekk lesekoden. Repetert lesetrening med Tempolex bør også legges inn som fast leselekse min pr. Der det er behov for mer spesifikk avkodingstrening på stavelsesnivå, vil Aud Selnes bøker ”Les og lær”, der tekster er delt i stavelser, være et nyttig alternativ.

Dette kan foregå i form av samtaler om språkets form, lære regler for stavelseslesing eller ulike typer oppgaver med stavelser og morfemer. Andre typer arbeidsoppgaver kan være å pusle setninger og or jobbe med adjektivhistorier og lete etter substantiv, verb og adjektiv i ulike typer tekster. FORNAVN må få hjelp til å . Arbeide med kunnskap om ordoppbygging. Morfologi: bøyinger, forstavelser, endelser, grunnstamme). Lærer leser høyt for elevene hver dag ( modellerer).

Eksempler på type øvelser som finnes er: Øvinger for språklig bevissthet, fonemlesing, stavelseslesing , ordlesing, setningslesing, auditiv evne, , spatialevne, klokketrening osv. Noen eksempler på ferdige øvelser: Innsikt: Begynner likt: Fonologisk bevissthet.