Sevuppt 2016

Utdanningen bygger på anerkjente teorier om styring av utdanning, ledelse, læring og organisasjonsutvikling knyttet til ledelse av PP- tjenesten. Den er forsknings- og erfaringsbasert, en kombinasjon som gir et godt grunnlag for. Kunnskap for en bedre verden. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Plan for samlinger i Bodø.

Velkommen og orientering om kurstilbudet og samlingen (Gisle Johnsen). Hvorfor organisasjonsutvikling og endringsarbeid for PP-tjenesten? Målgruppen er ansatte og ledere i PPT. Etterutdanningsmidlene skal bidra til å nå målsettingen i strategien om å styrke ansattes kompetanse og bidra til økt fokus på systemrettet . Dette er en forkortelse for Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT og blir en viktig del av PPT-hverdagen de neste årene.

Formålet med strategien. Nye tilbud om videreutdanning for ansatte og ledere i PP-tjenesten er klare! Dette skrivet gir universitetet anledning til å omdisponere tildelte midler til videreutdanning i. Rådgivning og veiledning til etterutdanning innen samme emneområde. Show Polls Ask a Question Share Presentation.

Search Slides and Closed Captioning Help. Dette skjer samtidig som tjenesten opplever en stadig økende etterspørsel etter sakkyndige vurderinger, og presset er etter hvert blitt så stort at det kan oppleves å stå i veien for PP-tjenestens muligheter til å jobbe forebyggende og bidra til at ordinær opplæring . Første delrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP- tjenesten. Organisasjonsutvikling og endringsarbeid.

Høgskolen i Nord-Trøndelag. Tallene viser en økende interesse for videreutdanningen og Utdanningsdirektoratet har doblet antall tildelte plasser til HiL i år. For å nå den politiske målsettingen om økt fokus på . SEVU – PPT Nett – Etikk og rådgivning, del 1. Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer. En håndbok i utredning og vurdering.

Godt utbytte for alle som deltok. Samarbeid og samordning – bedre gjennomføring. PPT skal være tilgjengelig og medvirke til helhetlig forståelse . Anonymous (ikke bekreftet).

Les mer om Tilretteleggingsmidler . INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN OG FORMÅL BAKGRUNN FORMÅL PROSJEKTEIER PROSJEKTETS OMFANG BESKRIVELSE AV PROSJEKTETS OMFANG RAMMEBETINGELSER GRENSESNITT Prosjektets forhold til ordinær virksomhet i Statped . Me har fokus på sterke sider, læring og utvikling”. Det finst ikkje vanskelege barn , bare barn som har det vanskeleg! Verksemdsplan for PPT Suldal. Haugalandsløftet og statleg satsing på etter- og vidareutdanning ( Sevu – PPT ) tilbod om kompetanseheving. Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i. Satsinga omfattar etter- og vidareutdanning for leiarar, pedagogisk personale, PPT og etterutdanning.

Tema er lett overførbart til hvordan mange barn og unge opplever sin skolegang og oppvekst i dag. Fortellinger om barns opplevelse av .