Sekundær suksesjon

Forandringene vil føre til en gjenopprettelse av plantesamfunnet som eksisterte før katastrofen eller inngrepet inntraff. En slik suksesjon vil man få i for eksempel en skog som har blitt hogget ned eller . Suksesjon er en gradvis endring i økosystemet. Foreksempel hvis en innsjø går over til å bli en sump eller en myr, vil det være suksesjon.

Vi skiller mellom to hovedtyper suksesjon.

Primær suksesjon og sekundær suksesjon. En sekundær suksesjon starter ikke på bar bakke. Her er det oftest jordsmonn til stede, og det er røtter og frø i jorda.

Her finner vi også dyr og mikroorganismer. Her er pionerplantene gjerne lyskrevende organismer med god spredningsevne. Ofte vil næringskrevende planter dominere fordi konkurransen . De nye forholdene vil gi livsgrunnlag for organismer med andre miljøkrav og andre miljøtilpasninger enn de som levde der før.

For eksempel vil en skogbrann eller en flatehogst medføre en brå forandring av . Dersom skolen bruker det samme ekskursjonsområdet gjennom flere år, er det mulig å følge utviklingen av et plantesamfunn over tid og kartlegge suksesjonen i ett eller flere små utvalgte områder. De viktigste årsaker som fører til hverandre er klimatiske faktorer som erosjon, vin brann, og vulkanske aktiviteter. Korallrev (eller deler av korallrev) gjennomgår en naturlig aldringsprosess med to distinkte stadier: unge, levende rev med (dominans av) levende steinkoraller, og aldrende rev med (dominans av) døde steinkoraller. Det finnes to forskjellige former for suksesjon: primærsuksesjon og sekundærsuksesjon.

Forskjellen på dem er måten de kommer i gang på. Jeg skal ha framføring om sekundær suksesjon imorgen som skal vare i minst min, og jeg finner nesten ingenting om hverken konsolderingsfasen eller klimaksfasen. Sekundærsuksesjon skjer på områder der det . Noen som kan hjelpe meg? Hei, jeg lurer på hvilke dyr som dukker opp etter en sekundær suksesjon.

Jeg har lest at det føsrt dukker opp enkelte plantearter og insektsarter, og senere noen typer fugler. Men hvorfor liker fuglene seg i brannflater? Og er det andre dyr som dukker opp etter en skogbrann? Det er utviklingen som kommer etter en større endring i et økosystem.

De nye endringene gir et livsgrunnlag for andre organismer enn de som levde der fra før av. Eksempler på sekundære suksesjoner er skogbrann eller når .

Rekkefølge refererer seg til den økologiske rekkefølgen planter fylle et gitt miljø. Når suksesjonen starter på bar bakke kaller vi dette primærsuksesjon. Hvis området har et dyre- og plantesamfunn som utgangspunkt kaller vi det sekundærsuksesjon. De fleste økosystemer er inne i en suksesjon, enten økosystemet blir påvirket av mennesker eller ikke. Den første delen av suksesjon.

Dette skjer spontant når et nytt miljø oppstår som ikke tidligere har vært bebodd av noen levende organismer, for eksempel når: Nytt land kommer til ved landheving. Deltaer vokser ut i innsjøer eller . Følge av plante- og dyrearter på en lokalitet gjennom tid. Et plantesamfunn forandres over tid ved at nye arter konkurrerer ut tidligere. Denne endringen kan gå raskt eller langsomt, alt etter planteartenes levetid. På nydannet mark (f.eks. etter tilbaketrekking av en isbre) finner en primærsuksesjon sted.

En gradvis forandring av et økosystem over tid kalles suksesjon. Utviklingsforløpet og endepunktet for forandringen er i hovedsak kjent. Har vi når et plantesamfunn etablerer seg på bar bakke, der det ikke er planter fra før. Det skjer der nytt land blir blottlagt, . Oppgave: Hvordan tror du plantesamfunnet vil u.