Regionale miljøproblemer

Lokale, regionale og globale miljøproblemer. Lokale miljøproblemer oppstår nær utslippskilden. Eksempler er utslipp fra trafikk i byer, utslipp fra et industrianlegg til en lokal innsjø eller lokal overbeskatning av en art gjennom jakt. Regionale miljøproblemer. Mens landene i Nord-Amerika og Europa har klart å redusere de nasjonale og regionale miljøproblemene , er mange miljøproblemer i ferd med å tilta i sør – særlig i Asia.

De særegne miljøproblemene i sør er knyttet til knapphet på og dårlig forvaltning av vann, elendige sanitærforhol forfall i storbyene, jorderosjon , . I andre verdensdeler ser vi at problemene vedvarer, eller at de til og med blir større. Den 5siders mursteinen av en rapport kommer ut hvert femte år og er resultat av en omfattende prosess der vitenskapsmiljøer fra hele verden har deltatt med grunnlagsdata og ny vitenskapelig kunnskap om verdens miljøstatus. Den tar for seg globale og regionale miljøforhold og inneholder nyheter . Forbrug af cfc-gasser og hullet i ozonlaget. Myndighetene kan i prinsippet løse problemet alene.

Foreløpig er de fleste nordiske energi- og miljøprosjektene i Øst-Europa og SUS motivert ut fra hensyn til lokale og regionale miljøproblemer , i tillegg til generelle utviklingsformål. Det kan være mye å vinne på at man i større grad å ser lokale, regionale og globale spørsmål i sammenheng, blant annet gjennom å bygge inn. For globale og store regionale miljøproblemer vil det bidra til økt kostnadseffektivitet dersom man kan se større regioner under ett i stedet for at hvert land gjennomfører tiltak uten koordinering med andre. I den forbindelse kan Østersjø-regionen være én blant flere regioner det kan være aktuelt å fokusere på for Norden. Det må følgelig søkes finansieringsmuligheter gjennom andre kanaler for å løse lokale og regionale miljøproblemer.

Andre konklusjoner er at utviklingen av et felles marked vil føre til prisutjevning og at store forbrukere vil få lavere el-priser samt at prisutviklingen for andre forbrukere vil avhenge av mulighetene for å handle i . De globale miljøutfordringene er mer alvorlige enn de lokale, mener flertallet av befolkningen i Norge. Over halvparten ser global oppvarming som et svært alvorlig problem, men folk er enda mer bekymret for at utrydningstruede plante- og dyrearter forsvinner, og at hav og elver er forurenset, viser . Utbyggning av hyttefelt, veier, kraftledninger osv. Klimaendringer er et globalt miljøproblem som krever forpliktende. Interaktiv video: EU-forsker om Norge , EØS og Schengen. Globale miljøproblemer kan knyttes til begreper som bærekraftig utvikling,.

Nedbrydning af ozonlaget. De fleste industriland har kommet langt med å løse nasjonale og regionale miljøproblemer. Derimot har verdenssamfunnet ikke løst de store globale problemene, som bare kan løses gjennom bredt internasjonalt samarbeid. Av disse står klimaproblemet i en særstilling.

Verdens utslipp av klimagasser har økt sterkt gjennom . Og de lar seg ikke løse uten at noe blir gjort med fattigdommen, sier Norads direktør, Tove Strand. Miljø og kampen mot fattigdom. Les hele Strands tale til den regionale konferansen i Bergen 30. Det gjelder miljøproblemer på alle nivåer, fra det globale til det lokale.

Av de globale problemene er utslipp av COog en mulig påfølgende klimaendring kanskje det mest alvorlige. Forsuring og redusert luftkvalitet i våre byer og tettsteder er eksempler på regionale og lokale miljøproblemer. Sjølie, stipendiat skogøkonomi, Institutt for naturforvaltning, UMB.

I disse tider, hvor den globale oppvarmingen ikke virker spesielt plagsom her til lands, bør det slås et slag for astmatikerne, barna og de eldre. De er nemlig blitt offer for politikernes unnfallenhet og vegring til å sette i gang gode og effektive .