Økosystem eksempel

Mellom ulike økosystemer er det mindre som knytter organismene sammen. Eksempler på ulike økosystemer kan være innsjø, myr, skog, fjell, fjære osv. Hver av disse kan deles opp mer detaljert, for eksempel barskog og . Disse kan også inndeles i flere typer ut fra ulike miljøforhold som klima, næringsforhold i jorda, tilgang på vann, osv.

På denne måten får vi mange . I et økosystem inngår det fire komponenter, foruten de tre påfølgende som er produsenter, forbrukere (konsumenter) og nedbrytere spiller også miljøet og dets.

Jorden der levende organismer kan eksistere. Alt i et økosystem som lever, kalles biotiske faktorer. Planter og dyr er ulike biotiske faktorer. Det som ikke lever kaller vi abiotiske faktorer.

Variasjonen i naturen kalles biologisk mangfold. Det handler for eksempel om hvor mange ulike arter som finnes. Når arter dør ut, blir . For eksempel så er nedbør og temperatur abiotiske faktorer.

Biotiske faktorer kan være andre organsismer som kan være konkurerrende dyrearter eller planter.

Organismer kan bare leve, vokse og formere seg i områder hvor miljøet er godt. Jordkloden har forskjellige typer. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler.

Et økosystem består av alle artene i et avgrenset område og deres livløse omgivelser. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Det er vanskelig å se hvor det ene økosystemet slutter og begynner.

Verdenshavene er våre største økosystemer. Ei strand er et mindre økosystem der det kan være vanskelig å se grensene til vann og land. Andre eksempler på økosystemer er en ørken, skog, . Dyr og planter er eksempler på biotiske faktorer.

En isbjørn som jakter på mat er et eksempel på et levende eller biotisk del av økosystemet. Den biotiske delen inneholder planter, dyr, levende organismer. Fotosyntese: Fotosyntese er grunnlaget for liv.

Betyr det altså at en art dominerer område? Jeg kan liksom ramse dem opp på denne måten, men jeg klarer på en måte ikke å se eller vise til konkrete forskjeller? Hvor går grensen for hva vi kan kalle en biotop og et økosystem for eksempel ? Marine økosystemer har derfor ofte ti ganger større biomasse av dyreplankton enn av planktonspisende fisk.

Men det er ikke all- tid slik, planteplankton kan for eksempel forsyne en større biomasse på neste nivå i næringskjeden fordi de formerer seg like raskt som de blir spist.

For å forstå hvordan økosystem fungerer. Brugen af rammen demonstreres ved eksempler fra tre forskellige økosystemer : Østersøen, Nordsøen og Barentshavet. De tre eksempler er udvalgt, fordi de repræsenterer henholdsvis et økosystem med få dominerende arter, der alle udnyttes kommercielt (Østersøen), et økosystem med mange arter af rovdyr i toppen af .