Norske rovdyr liste

Bjørn, brunbjørn (Ursus arctos). Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike. Fjellrev, polarrev (Vulpes lagopus). Arctic fox (Alopex lagopus) by Billy Lindblom via Flickr, Creative Commons Attribution. Rovdyr , Carnivora, er en pattedyrorden og omfatter dyr som for det meste lever av kjøtt.

Rovdyrene er svært forskjellige i størrelse.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Rovdata koordinerer overvåkingen av artene på landsbasis og sørger for at data som er samlet inn i felt blir bearbeidet, . Også arter hvor bestandssituasjonen er ukjent kan bli listet opp på rødlisten. Nye arter som ikke er ønsket i norsk fauna blir listet på norsk svarteliste , og slike . Naturvern › Vern av arter Bufret Lignende 28. Overdreven jakt resulterte i at alle disse var nær utryddet i forrige århundre.

Sakte men sikkert fikk vi mer kunnskap om rovdyras plass i den norske faunaen, og i dag er målet å sikre levedyktige bestander av rovdyra. Men for at rovdyra skal finnes i .

Her er en liste over de dødligste dyrene i Australia. Og hvordan hadde ikke avisene sett ut mht. Rovdyr hører hjemme i norsk natur, men er i dag truet av utryddelse. WWF ønsker at vi skal ha levedyktige bestander av bjørn, ulv, gaupe og jerv i norsk natur.

Det krever at vi gir rovdyrene større leveområder og at det blir flere av dem. I over et halvt århundre var flere av rovdyrene så godt som utryddet i Norge, derfor har vi . I dag finner vi ikke så mange bjørner i de norske skogene. Elgen er det største av dyrene i de norske skogene. Gaupa lever i skogområder over hele landet opp til Troms i nord. Den er vanligvis rundt en meter lang.

Den spiser fugl, harer og smågnagere, men kan også ta katt og sau. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. Bruk denne siden for rødlistesøk. Gaupe, jerv, bjørn og ulv er de største rovdyrene som lever på det norske fastlandet.

Kongeørn er vår nest største rovfugl. Artene har en spesiell status i norsk natur og er alle oppført på den. Av de norske rovdyrene så er det få som er så lite sky for mennesker som grevlingen.

Vi skal være forsiktige med å spre skrekkhistorier om grevlingen, men det vil også være ansvarsløst å ufarliggjøre den – for ufarlig er den slett ikke i alle situasjoner.

Det finnes mange norske historier om grevlinger som har løpt etter . Menneskenes tilnærming til de store rovdyrene har forandret seg gjennom tidene. I jakt- og fangstkulturen var de store rovdyrene behandlet med respekt. Tall om norske rovdyr : Registrert avgang av store rovdyr (bjørn, ulv, jerv og gaupe). Det er også uvisst om et slikt bestandsmål som er politisk fastsatt, kan føre til at ulven kan fjernes fra listen over kritisk truede arter eller om slike politisk fastsatte bestandsmål kan true en fredet art.

Artsdatabanken har nå samlet bilder, kart og informasjon om disse på ett sted. Norske rovdyr nå på nett. Bøker om rovdyr , bjørn, ulv, jerv, gaupe fra Natur og Fritid. Dyrenes plass i folketradisjonen og vårt forhold til dem er viet god plass.

Vi har oppslagsverk og spesialbøker innen dyr. I dette heftet presenteres de viktigste spor og sportegn etter våre store rovdyr og deres byt- tedyrhandtering. Sju av dem er påkjørt av bil eller tog, hvorav seks .