Miljøproblemer norge

Luftkvaliteten i de store byene har blitt bedre de siste årene, men i perioder blir mange utsatt for høye konsentrasjoner av forurensning. De viktigste kildene til luftforurensning er trafikk fra veier og vedfyring. Støy er kanskje det vanligste miljøproblemet i Norge.

Omtrent millioner nordmenn er utsatt for støy over desibel . I andre verdensdeler ser vi at problemene vedvarer, eller at de til og med blir større.

Både Romaklubben og Borgström framstilte miljøproblemene som globale, og de ble livlig debattert i Norge. Noen perspektiver pekte riktig nok ut over landets grenser, men sprang likevel ut av bekymringer for situasjonen i Norge. Det finnes mange miljøproblemer som er globale. Globale miljøproblemer kan knyttes til begreper som bærekraftig utvikling, biologisk mangfol ulike former for forurensning, og såkalte globale fotavtrykk.

Det globale miljøproblemet som er mest prekært er klimaendringene, eller den menneskeskapte . Alle typer negative miljøendringer øker i et urovekkende tempo, viser en ny FN- rapport. På høyere breddegrader – som i Norge – vil temperaturen øke mer enn gjennomsnittet.

I Norge forventes temperaturen å øke mest om vinteren og minst om sommeren. Klimaendringer er et globalt miljøproblem som krever forpliktende globalt samarbeid. Dette samarbeidet skjer . Miljøstatus viser hvordan det står til med miljøet, hva som påvirker det og hva vi kan gjøre for å sikre et godt miljø i Norge. Surt vann gjorde at fisken døde, men ingen visste riktig hvorfor vannet var så surt. Flere begynte å peke på industrien, men problemet så ikke ut til å bare være enkeltutslipp fra . I Norge er det vel rett og slett veksten av sivilasasjonen.

Utbyggning av hyttefelt, veier, kraftledninger osv. I Finnmark, hvor jeg er i fra er det samme, pluss den moderne reindrifta og selen. Sel spiser fisk som igjen spiser kråkebolle.

Røkke og Johan Einar Hustad. La klimahensyn veie tungt ved offentlige innkjøp. Vi i Norge glemmer lett dette. Vi er rike på natur og penger. Vi har nok skog, fisk og ferskvann.

På spørsmålet om hvor alvorlige synes du disse problemene er der du bor, mener flertallet av et representativt utvalg av Norges befolkning at dårlig vannkvalitet, dårlig luftkvalitet og dårlig kvalitet på kloakkanlegg . Lokale miljøproblemer oppstår nær utslippskilden. Eksempler er utslipp fra trafikk i byer, utslipp fra et industrianlegg til en lokal innsjø eller lokal overbeskatning av en art gjennom jakt. Regionale miljøproblemer oppstår lengre fra kilden. Et eksempel er sur nedbør hvor skaden i Norge skyldes utslipp fra andre europeiske . Lakselus, utslipp av kjemikalier og rømming av oppdrettsfisk, det er bare noen av de store miljøproblemene norsk oppdrettsnæring fører til.

Hva er Miljøstatus i Norge i dag? Står det bedre eller dårligere til enn før? Svaret er nok at utfordringene er helt annerledes enn for 5 1og 1år siden. Mindre komplekse sammenhenger: Utslipp fra piper og rør førte til skade på helse og miljø.

Kunne ofte luktes og ses med det blotte øye. Næringen er ikke i nærheten av å være miljøvennlig ut fra de standarder vi bør ha i Norge , og som internasjonale markeder vil kreve av oss, sier Lier-Hansen. Det er ikke bare i den offentlige debatten folks syn på oppdrett er splittet. Også oppdretterne selv står mot hverandre. Verdens største oppdretter . Bækken er forsker ved seksjonen for Integrert vannforvaltning ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA).

Han legger ikke skjul på at selv om tilstanden ikke er like ille som i USA, er det langt fra uproblematisk å salte. PCretur er et miljøsamarbeid . Torleif Bækken, forsker ved . Landbruksmiljøet er lite i Norge , mange kjenner hverandre, og mange interesser er felles på tvers av driftsform. Kontrasten mellom Norge og for eksempel nabolandet Danmark er stor i forbrukernes syn på økologisk mat. Miljøproblemer på grunn av landbruket, særlig i form av forurensning av drikkevannet, har ført til at . Og til tross for at miljøproblemene ved verdens kjøttforbruk er godt kjent, har politiske mål i Norge de siste årene vært å øke produksjonen av kjøtt snarere enn å .