Metan forbrenning

En ufullstendig forbrenning skjer når det er begrenset tilgang på oksygen. Når en slik reaksjon skjer dannes det karbonmonoksid (CO). Det dannes også PAH, polyaromatiske hydrokarboner.

Karbonmonoksid er en giftig gass fordi det binder seg til og . Ved romtemperatur og atmosfærisk trykk er stoffet en gass. Bufret Lignende Forbrenning. Ved forbrenning dannes alltid vann karbondioksid og energi i form av varme. Reaksjonen kan foregå så raskt at stoffet brenner med synlig flamme eller så langsomt at energien som frigjøres ledes bort så fort at ikke temperaturen stiger noe særlig. Forbrenning er en eksoterm kjemisk reaksjon mellom et stoff og oksygengass.

Den balanserte rekasjonsligningen for forbrennin av metan er. Alle forbrenning av organisk materiale bør derfor skje så fullstendig som mulig, selv om dette fører til store utslipp av CO2. Hvor mye enrgi en organisk forbindelse kan avgi ved fullstendig forbrenning , er avhengig av hvilke atomer forbindelsen består av. Utslipp fra utvinning, distribusjon og forbrenning av fossile brensler er derfor også viktige kilder til metanutslipp.

Rundt prosent av de norske metanutslippene kommer fra olje- og gassvirksomhet. Metan forbrenning er en kjemisk reaksjon som oppstår fra forbrenning av metangass – som er en luktfri og fargeløs fossilt brensel – forårsaker høye mengder av varme og trykk til å bli produsert. Denne gassen er ikke tilstede i atmosfæren rundt oss, men det kan ekstraheres gjennom utvinningsprosesser fra basis fossilt . Ved å brenne metan får man (foruten energi) ut vanndamp og CO og dette er med på å redusere den globale oppvarmingen.

Metan bidrar nemlig til ca ganger mer oppvarming av atmosfæren enn CO2. Matavfall blir i dag behandlet ved kompostering eller forbrenning , og man unngår metanutslipp. Altså forbrenning av metan er miljøvenllig). Metan er ikke fosilt og utslipp av metan er ca.

Det eneste jeg ikke vet ennå er om det blir billigere enn propan. For matavfall er alternativene til biogassproduksjon kompostering eller forbrenning. Ved kompostering tar man vare på det organiske materialet og næringsstoffer fra avfallet, men ikke energipotensialet. I en rapport fra Marintek dokumenteres det at LNG-motorene ikke klarer å forbrenne all gassen.

Dermed slippes større mengder metan ut i atmosfæren. Klimaeffekten fra metan regnes om til CO2-ekvivalenter. Forskningsdirektør Per . Oppgradert biogass fra Den Magiske fabrikken består av metan. Noen typiske egenskaper for oppgradert biogass er vist i Tabell 1. Tabell 1: Sammensetning og egenskaper for oppgradert biogass.

En sammenlikning av ulike brensler For å vurdere naturgassens klimamessige virkningene relativt til kull, olje og torv, er det nødvendig å avklare: sk Direkte og indirekte utslipp av karbondioksid i forbindelse med forbrenning. Hvordan kan vi skrive en balansert ligning for reaksjonen og regne ut entalpiendringen når vi forbrenner g metan. Videregående Naturfag Universell Kjemi – Tavle X. Metan brenner relativt langsomt og med lav flammetemperatur.

Metan gir derfor mindre utslipp av termisk NOx. Nitrogenoksider) enn de fleste andre drivstoffer. Partikler og NOx blir vurdert som de mest alvorlige luftforurensingskomponentene i Norge.