Mengdeavvik

Når en beregner en produksjon, tar en utgangspunkt i en tenkt mengde til en tenkt pris. I løpet av produksjonstiden kan det ofte hende at prisen på den tenkte mengden endrer seg, samt at en faktisk bruker mer råmateriale enn først antatt. Standard indirekte kostander per enhet = (standard tid per enhet x standard lønnssats) x tilleggssats i = (Ts x Ls) x Ss.

Avvik på direkte materialer. Prisavvik også beregnes slik:. Hvis avviket er negativt (ugunstig), markerer du det ved å sette minustegn foran beløpet.

Bø3Bedriftsøkonomi II: Driftsregnskap Side: 17. Modell for avviksanalyse – avvik kan oppstå i de direkte kostnadene. Forskjellen mellom standard materialkostnader og virkelige materialkostnader. Nevn to måter vi kan kalkulere prisavvik på.

Virkelig mengde Standard pris – Virkelig mengde Virkelig pris. Hva utgjør et prisavvik? En del av problemet for byggherren vil videre være at det er lite han selv . Forekommer når man bruker høyere eller lavere kvantum enn kalkylen tilsier.

Forventet forbruk – Faktisk forbruk. Det undersøkes om mengdeavvik som oppfyller vesentlighetskravet i . Merk at prisavviket beregnes på grunnlag av virkelig forbruk av materialer i perioden (virkelig mengde), idet . Mengdeavvik (mengde) x Standard pris. Skrevet av Emil Moss Skjelland. Kontrakten var inngått mellom Repstad Anlegg AS og Arendal kommune, og saken gjaldt virkningen av at det . De mengdeendringer som her er nevnt anses ikke som endringsarbeider i forhold til art.

NTK overlater til partene å regulere hva et vesentlig mengdeavvik er og hvordan normer . Striden står vel her om hva slags avvik det grå kvadratet er, om det er prisavvik eller mengdeavvik. I undervisningssammenheng, så vidt vites over hele verden ……, er det grå feltet prisavvik. En variant kan være, slik du kanskje er inne på, å gjøre dette om til mengdeavvik.

Da vil totalavviket bli det samme, men det blir . Entrepriserett: Er mengdeavvik en avbestilling? Besøksadresse: Bing Hodneland advokatselskap DA Fridtjof Nansens plass 7. Har entreprenøren krav på erstatning hvis kontraktssummen reduseres med en femtedel? Fem år senere og etter seks runder med samme sakskompleks i rettsapparatet, har domstolene fremdeles ikke tatt endelig stilling til spørsmålet. Avbestillingsreglene i entreprisekontrakter med regulerbare poster.

Betydningen av vesentlige reduksjonsavvik i regulerbare mengder. Særlig om vilkårene for at mengdeavvik skal utgjøre en endring, og entreprenørens krav som følge av endringen. PsMs, PsMv, PvMv, 1- 2- 1-3. Lønnsregnskap avdeling: 11. Høyesterett fast, slik standardkontraktens formulering tilsier, at – grensen kun gjelder reelle endringer og ikke ethvert mengdeavvik.

Entreprenøren hadde derimot ikke påberopt seg at mengdeavviket var så vesentlig at det måtte utgjøre en endring. Retten tok derfor ikke stilling til om en.