Lokale miljøproblemer

Har lest mye men de fleste bøker nevner bare klimaendringer som globale miljøproblemer! Lokale, regionale og globale miljøproblemer. Miljøproblemer kan være lokale, regionale eller globale.

Lokale miljøproblemer oppstår nær utslippskilden. Eksempler er utslipp fra trafikk i byer, utslipp fra et industrianlegg til en lokal innsjø eller lokal overbeskatning av en art gjennom jakt.

Regionale miljøproblemer . Er det lokale eller globale saker som blir oppfattet som alvorlige? Herunder: Hva mener folk om global oppvarming? Har de siste par års omtale og diskusjon ført til at folk flest mener at oppvarmingen er det mest alvorlige miljøproblemet.

Det er mange som arbeider aktivt med miljøvern i dag. Det er viktig å begynne på lokalt og nasjonalt nivå, og mange gjør en enorm innsats. Men globale miljøproblemer er problemer som stiller hele verdenssamfunnet overfor store utfordringer, og løsningene krever internasjonalt samarbeid.

Vi kan oppsummere noen av de . De særegne miljøproblemene i sør er knyttet til knapphet på og dårlig forvaltning av vann, elendige sanitærforhol forfall i storbyene, jorderosjon, avskoging og sterk lokal luftforurensning, blant annet som følge av bruk av ved og åpen ild innendørs. Dessuten er både miljøpolitikk og miljøovervåking i hovedsak mindre. Sjølie, stipendiat skogøkonomi, Institutt for naturforvaltning, UMB. I disse tider, hvor den globale oppvarmingen ikke virker spesielt plagsom her til lands, bør det slås et slag for astmatikerne, barna og de eldre.

De er nemlig blitt offer for politikernes unnfallenhet og vegring til å sette i gang gode og effektive . Forbrug af cfc-gasser og hullet i ozonlaget. Det finnes mange miljøproblemer som er globale. Globale miljøproblemer kan knyttes til begreper som bærekraftig utvikling, biologisk mangfol ulike former for forurensning, og såkalte globale fotavtrykk.

Det globale miljøproblemet som er mest prekært er klimaendringene, eller den menneskeskapte . Myndighetene kan i prinsippet løse problemet alene. I en del land vil verdien av lokale rriiljøforbedringer kunne antas å være lav, en indikasjon på dette vil kunne være planer om eller gjennomførte tiltak for å redusere lokale miljøproblemer. Det vil likevel kunne være en tendens til at verdien av lokale rriiljøforbedringer undervurderes gjennom nytte- kostnadsanalyser av . Det gjelder miljøproblemer på alle nivåer, fra det globale til det lokale.

Av de globale problemene er utslipp av COog en mulig påfølgende klimaendring kanskje det mest alvorlige.

Forsuring og redusert luftkvalitet i våre byer og tettsteder er eksempler på regionale og lokale miljøproblemer. De populære kapselkaffemaskinene lager rask og god kaffe. Du setter inn en kapsel av valgfri smak, trykker på en knapp og i løpet av noen sekunder er kaffen ferdig. Miljøorganisasjonen Grønn hverdag mener kapslene er et miljøproblem. Kapselen havner i restavfallet.

Dermed mener miljørådgiver i . En mulig tolkning er at noen land med store lokale miljøproblemer ( overbelastede resipienter) og høye krav til miljøkvalitet, vil bruke direktivet til å sikre at miljøkrav som er nødvendige hos dem, også blir gjort gjeldende i andre medlemsland. Det er i denne forbindelsen verd å merke seg hva det er som er hjemmelen for . Det mest kjente globale miljøproblemet skyldes utslipp av klimagasser. På regionale nivåer oppstår miljøproblemene lengre borte fra kilden. For eksempel kan sur nedbør i Norge skyldes på forurensing i et annet europeisk lan og vice versa.

Sur nedbør er dermed et kroneksempel på hvordan et tilsynelatende lokalt. Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i den generelle utviklingen i kystøkosystemene, og dermed lagt vekt på de deler av kystsonen som ikke er påvirket av lokale kilder. Utslippskrav og bedre teknologi førte til mindre utslipp.

Komplekse sammenhenger: Press på miljøet fra mange hol som klimaendringer, arealbruk, miljøgifter, fremmede arter. Klimaendringene som er den mest alvorlige miljøutfordringen vi står overfor , kan . Vi valgte tidlig å skille støv og skitt pga vegslitasje fra utslipp av helsefarlige gasser både fordi folk har en klar formening om hva støv og .