Liste over rovdyr

Bjørn, brunbjørn (Ursus arctos). Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike. Fjellrev, polarrev (Vulpes lagopus). Arctic fox (Alopex lagopus) by Billy Lindblom via Flickr, Creative Commons Attribution.

Her er en liste over de dødligste dyrene i Australia.

Og hvordan hadde ikke avisene sett ut mht. Rovpattedyr (Carnivora), også kalt rovdyr og (viltlevende arter) rovvilt, er en orden av pattedyr. Artene er i hovedsak kjøttetende predatorer, som primært ernærer seg ved å drepe og ete andre dyr. Dyra varierer i størrelse fra det største rovpattedyret, . Bufret Lignende Oversett denne siden Civet kat – Civettictis civetta – Civet, Gepardmor med fire unger – Acinonyx jubatus – Cheetah Mom with cubs. Gepardunger – Acinonyx jubatus – Cheetah Cubs, Gepardmor – Acinonyx jubatus – Cheetah Mom.

Løve – Panthera leo – Lion, Løvinde – Panthera leo – Lioness.

Rovdyr , Carnivora, er en pattedyrorden og omfatter dyr som for det meste lever av kjøtt. Rovdyrene er svært forskjellige i størrelse. Rovdata har ansvaret for overvåkingen av artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge og oversender hvert år en oversikt over bestandsstatus på artene til Direktoratet for naturforvaltning (DN). Bestandstallene for jerv, brunbjørn og ulv er nå avlevert i en felles rapport, mens en oppdatert oversikt . Vi har fire store rovdyr i Norge: gaupe, jerv, ulv og bjørn. Heftet Rovdyr – viktig del av norsk natur (pdf) gjør faglig og politisk rede for hvorfor de store norske rovdyrene må vernes.

Slik motvirker rovdyrene sykdomsutbrud og bidrar til å hindre overbeiting som går sterkt ut over andre arter. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. Bruk denne siden for rødlistesøk. Gaupe, jerv, bjørn og ulv er de største rovdyrene som lever på det norske fastlandet. Kongeørn er vår nest største rovfugl.

Lantmäteriet, Statens kartverk. Tall om norske rovdyr : Registrert avgang av store rovdyr (bjørn, ulv, jerv og gaupe). Over dobbelt så mange bjørner skutt. Det ble skutt færre ulver enn året før.

Det er flere enn i foregående jaktår.

I jakt- og fangstkulturen var de store rovdyrene behandlet med respekt og var høyt verdsatt som jaktbytte. Med over – gangen til en mer fastboende jordbrukskultur. Over 2kontaktpersoner rundt om i landet bidrar til å dokumentere skader på husdyr og tamrein som er forvoldt av rovvilt. Mange av disse utfører bestandsregistreringer av rovvilt.

I tabellen nedenfor finner du informasjon om hvem som er regionalt rovviltansvarlig i hvert fylke. Du finner også lenker til lister over de lokale . Sørsamisk, med anslagsvis 5brukere, er satt på Unescos liste over alvorlig truede språk. At seks sørsamiske ungdommer har tatt sitt eget liv de siste årene, har satt støkk i den sørsamiske befolkningen.

Den frykter at de usikre framtidsutsiktene er en medvirkende årsak til den dystre statistikken. Den internasjonale journalistorganisasjonen Reportere uten grenser navngir de verste rovdyrene som truer den frie presse. Disse rovdyrene har makt til å sensurere, fengsle, kidnappe, . De farligste dyrene for mennesket. Listen over verdens farligste dyr drypper av blod og gift. Men det er ikke alltid de største dyrene som er de farligste for oss mennesker.

Elefanter: 5dødsfall. Mens tiger og snøleopard vises flittig av National Geographic, virker den kritisk truede (CR) ulvestammen i Norge å ha gått folk hus forbi. Norge har gjennom bernkonvensjonen et internasjonalt ansvar for å beskytte ulven, til den har nådd et genetisk bærekraftig nivå.

Dette nivået er ikke oppnådd.