Kostra grupper

Offentlig sektor Bufret Lignende 15. Små kommuner med middels bundne . Rapporteringen skjer elektronisk . Kommunene er plassert i femten ulike grupper. Hensikten er å samle kommuner som likner hverandre i samme gruppe. Gruppene tar hensyn til kommunens størrelse og til deres økonomiske . Den finner du under lenken Detaljert veiledning.

Vi anbefaler at hun har en stedfortreder som også er aktivt engasjert i . Begrunnelsen for dette følger her: Malvik er en relativt stor nabokommune med 13. Rana har en høyere andel eldre, som medfører større utgiftsbehov til pleie og omsorg. KF Analyse er et egenutviklet verktøy som sammenstiller data fra blant annet bedrekommune. Lønn og sosiale utgifter. Modellene og melodene som er blitt teste er summering, rate, rate med konstantiledd.

Områdene Nomhle undersøkt var . KOSTRA, SSB og Skoleporten. Det er et stort sprik mellom de kommunene som bruker . Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra. Rogalan gjennomsnittstall for Rogalan landet og gruppe 2. Landets 4kommuner er gruppert i 11.

Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore kommuner med middels bunde kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter. Kostragruppe og Nordland. Det er til sammen kommuner i denne gruppen der . I tillegg presenteres dagers reinnleggelse for fem av de elleve diagnosegruppene for sykehus, HF og RHF. Indikatorene er en del av det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet. Notatet er et supplement . Gjøvik, Lillehammer og Hamar og omfatter kommuner med.

Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Ringerike. MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE – SIVILØKONOM. Masteravhandling i bedriftsøkonomisk analyse. Margrethe Solberg Rozeboom . Tjenesteområdene Grunnskole, Pleie og omsorg, Sosial, Barnevern, Barnehage og Byggesak skal primært delta på kurset med sin kostra -ansvarlige, eller vara. En forutsetning for dette er imidlertid at kvaliteten på rapporteringen er god.

Kartlegging av administrasjonskostnader. Hva er Administrasjon – og hvor ligger ulikhetene? Brukt på den rette måten, er det en fantastisk god.

I tillegg er det viktig at gruppen består av deltakere fra både økonomi- og forvaltningsfunksjonene i kommunen.