Klimagassutslipp ku

Verdens samlede utslipp av klimagassen metan fra drøvtyggere, sauer, geiter og griser som promper og skiter, er på millioner tonn i året, anslår forfatterne bak FN-rapporten. Om vi i tillegg inkluderer utslipp av andre klimagasser knyttet til husdyrhol er kyr, geiter og griser skyld i utslipp som tilsvarer 18 . Metan er den nest største bidragsyteren til menneskeskapte klimagassutslipp etter COog utgjør i underkant av prosent av de totale klimagassutslippene i Norge. Jordbruk står for halvparten av. Det tilsvarer ikke mer enn fem prosent av dagens samlede utslippene av klimagasser.

Dette er midlertid reelle utslipp.

Det fører ikke til andre utslipp andre steder. Det er jo denne diskusjonen vi fort ender opp i når det gjelder kutt innen olje og gass. Hvis redusert norsk gassproduksjon betyr økt bruke av . Ny forskning kan gi biffen din en bismak.

Det viser seg nemlig at det røde kjøttet krever ti ganger så mye ressurser som andre kjøtt og meieriprodukter. Det at kjøtt, melk og egg gir utslipp av klimagasser er ikke noe nytt. Støtteordninger og klimagassutslipp fra norske jordbruksprodukter. Kilde: Grønn skattekommisjon.

Nei, kua er ikke klimanøytral.

Et argument som rett som det er brukes for norske beitedyr, er at eng og beitemark binder store mengder karbon som ikke inkluderes i de offisielle klimaregnskapene. I Norge står landbruket – altså bøndenes produksjon av mat – for drøyt åtte prosent av klimagassutslippene. Men globalt, altså verden under ett, er andelen mye større.

Verdens landbruk står for nesten prosent av klimagassutslippene , og kjøttproduksjonen står for svært mye av dette. I tillegg blir kuas yteevne påvirket negativt. I Norge er det faktisk slik at melkekyrne melker prosent under genetisk kapasitet.

Ved å øke melkeproduksjonen per ku og benytte mer kraftfôr, har vi beregnet at klimagassutslippene per produsert enhet kan reduseres med cirka syv prosent. Tiltaket skal gjøre det enklere å iverksette effektfulle tiltak for å redusere utslippene og dermed gjøre produksjonen enda mer klimavennlig. NRF kua (Norsk Rødt Fe) har i flere tiår blitt avlet for effektiv produksjon av både melk og kjøtt. Denne produksjonsformen gir lavere utslipp, fordi den gir mer mat i forhold til bruk av dyrefôr. Avlen bidrar til at NRF-okser i dag kan slaktes med samme kjøttmengde en måned yngre enn for år siden, dette gir . HVOR MYE KLIMAGASSUTSLIPP KAN VI.

REDUSERE VED Å ENDRE KOSTHOLDET? Miljøpolitisk mål: Utslipp av klimagasser skal reduseres. Alle sektorer skal bidra. Melkeytelse per ku øker.

Landbruket står for litt under halvparten av dette. Nesten prosent av det samlede klimagassutslippet fra jordbruket kan tilskrives metan . Klimasmart ku : Kua vil aldri bli nullutslippsteknologi, men ny forskning viser at ved systematisk arbeid for å redusere ku -promp og ku -rap er kuttpotensialet opp mot prosent av melkekua sitt totale klimagassutslipp.

Beregningsmetoder for klimagassutslipp i jordbruket. Har ansvar for utslippsrapportering til FNs klimakonvensjon. Formelt samarbeid med SSB og NIBIO om utslippsregnskapet. Utredning av tiltak for å redusere utslipp og øke opptak.

Et annet eksempel: enterisk metan fra ku – kompleks modell med . Hva er CO2-ekvivalenter? Statistikken over klimagassutslipp omfatter mange typer av klimagasser , som karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF). Ut fra gassenes evne som drivhusgass blir utslipp av gassene omregnet til CO2-ekvivalenter. KU Vedlegg- Klimagassberegning- underlag og faktorer.

Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi. Generelt om beregning og allokering av klimagassutslipp. Klimagassutslippfra forbrenningsanleggberegnessommengden klimagass- i hovedsakCO- som.

Det er kun drøvtyggere som ku og sau som kan bruke dette arealet. Kommisjonen legger dessuten til grunn at klimagassutslippene fra importerte produkter er lavere enn fra tilsvarende norsk produksjon. Norsk landbrukssamvirke frykter at tapet av norsk kjøttproduksjon uansett vil bli . Kua er som kjent en klimagassprodusent fordi den promper og raper mye. Men utslippene fra kua kan påvirkes av hva den spiser.

FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO slått fast at storfekjøtt fra Norge og Vest-Europa er mye mer miljøvennlig enn fra andre kjøttproduserende land. Forsker ved NMBU Laila Aass har sett på hvorfor. Slangen går opp i en beholder hvor det er et konstant vakuum som drar inn luft fra det kua puster ut og gulper opp. Luften blir samlet opp i beholderen.

En gang per dag skiftes beholder, det tas ut luftprøver som analyseres for metan og markør. Oppsamling av klimagasser fra storfe.