Juletreproduksjon tilskudd

JULETRESALG: Hele familien til juletreprodusent Fredrik Gedde i Setskog i Akershus er med på jobben med å selge de selvproduserte juletrærne. Innovasjon Norge sier at de gir tilskudd til juletreproduksjon på samme vilkår som til andre næringer som mottar støtte fra dem. Jeg har også noen spørsmål rundt dette med juletrær.

Prøver å hugge litt av det som vokser (til ved), men vurderer å plante juletrær som et tilskudd til pensjonen om noen år (om til år). Som dere forstår så har jeg ingen inntekt av . Forpakte bort jor eller selge jord ? Full utnyttelse av småbruk innlegg 15. Flere resultater fra gardsdrift.

Juletreproduksjon ser ut til å være en voksende næring med gode muligheter for seriøse dyrkere. Søkjaren bør ha sprøytesertifikat. Er det lønnsomhet i opplegget?

Provenienser og plantetyper av de ulike artene. Ugrasrenhol sprøyting, gjødsling, beskjæring, stell. De krever at bonden har. Tysvær, Vindafjord og Suldal.

I Sunnhordaland finnes det også dyktige produsenter, mens mesteparten av juletreproduksjonen i Hordaland nå foregår i Hardanger. Juletreproduksjon er en bransje hvor lønnsomheten generelt er go og i årene framover vil importen øke fordi vi planter for lite i Norge. Dessuten mener vi det er mulig å øke eksporten, spesielt av fjelledelgran, til andre nord-europeiske land. Derfor bør flere bønder vurdere juletreproduksjon hvis . Mattilsynet anledning til å benytte et antall plantevernmidler i juletreproduksjonen selv om formålet ikke er angitt på plantevernmiddelets etikett.

Edelgran produseres i områder med mil- de vintre i Norge, i Danmark,. Fjelledelgran fremstår således som godt egnet til juletreproduksjon , særlig på inn- landet i Sør-Norge og. Produksjonsvolu- met styres av markedsforholdene, som kan.

Kort beskrivelse, Innovasjon Norge gir tilskudd for å stimulere til etablering av juletre- og pyntegrøntproduksjon på jordbruksarealer som etter en samlet økonomisk og miljøfaglig vurdering er egnet til slike formål. Eiere av landbrukseiendom. Dette rundskrivet tar sikte på å gi noe bakgrunnstoff for dem som har satset eller ønsker å satse på juletre- og pyntegrøntproduksjon.

Spørsmål om klassifisering av areal i ARsom jord eller skog ved midlertidig omdisponering til juletreproduksjon , og konsekvenser for konsesjon, boplikt og odelsrett. Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. TRØGSTAD (Aftenposten): De startet hjemme på gårdskjøkkenet i Østfold.

Nå er det en bedrift med ansatte. Nyttige linker til kompetansetilbydere og orientering om hva de største rådgiverorganisasjonene kan tilby deg av hjelp, er også omtalt. Landbruksministeren vil ha flere som dem. Individuell vurdering – ingen tak utover grensene som forskriften setter ( , kvinner og personer under år inntil tilskudd ). Det er mange aktører som har bidratt . På kurset lærer deltakerne hvordan man kan arbeide effektivt med motorryddesag eller stangmontert kjedesag for å oppnå dette.

Tilskudd til generasjonsskifte . Du får vite hva som skjer med framtidsskogen dersom den ikke reddes fra å gro ned. Norsk senter for økologisk landbruk. JordBio – Mer jordliv og bedre jordstruktur i. Kunnskap satt i system – ta ut potensialet. Kompetansetiltak for økt kvalitet og utbytte i juletreproduksjon. Arrangør er Prosjekt Økt juletreproduksjon på Agder sammen med Agder Juletre.

Hvordan legger vi best grunnlag for å tjene penger på juletreproduksjonen ? Kveldens instruktør John-Anders. Det blir også en kort informasjon fra Johannes om hvilke søknadsmuligheter som finnes for tilskudd fra Innovasjon Norge. EU gir tilskudd til korn og grønnsaksdyrking, men ikke juletrær.

Dermed er det blitt manko lengre sør i Europa. Mens en produsent kunne oppnå. Jeg fatter ikke at ikke flere som har gitt opp melkeproduksjon planter juletrær. Med 1til 1dekar plantefelt, kan man leve av juletreproduksjon , hevder han. Ifølge Dahl stoppet den danske juletreproduksjonen opp etter at et eget tilskudd per plante opphørte.

Som følge av endringen, ble det i flere år satset lite på juletre og dermed finnes det få danske trær å høste for tiden.