Juletreproduksjon økonomi

Kjennskap til rammebetingelsene vil derfor være avgjørende for blant annet økonomien i en produksjon, men også viktig når man skal ta en avgjørelse om man skal satse på juletrær som produsent. Rammebetingelsene rundt juletreproduksjon vil da, som i landbruket . Nordmenn vil helst ha norske juletrær, samtidig som vi er blitt mer opptatt av utseendet på trærne. Dette øker kravene til kunnskap hos dem som driver med juletreproduksjon her til lands. Forming av juletre – nettkurs. Formålet med dette kurset er å øke det økonomiske utbyttet av juletreproduksjon gjennom toppskuddregulering og forming av juletrær.

Juletreproduksjon kan utvikles til å gi grunneieren et nytt næringsgrunnlag for eiendommen. Som juletreprodusenter opererer vi på et internasjonalt marked. Det er økonomisk fordelaktig å bruke midler fra skogfondet når du skal etablere en plantasje. I Sunnhordaland finnes det også dyktige produsenter, mens mesteparten av juletreproduksjonen i Hordaland nå foregår i Hardanger. Om du vil lære mer om juletreproduksjon kan du dra nytte av den nye boken vi har laget i samarbeid med SKOGKURS.

Det er en kort lettfattelig bok på litt over sider med det meste du trenger av informasjon. Her er tips til hele prosessen fra forarbeid til felling og økonomi. Garden som ressurs la regjeringen til grunn at reglene om omdisponering til juletreproduksjon skulle legge bedre til rette for fortløpende produksjon av juletrær på det samme jordbruksarealet.

Det er forholdsvis god økonomi i juletreproduksjon. Samstundes er det likevel ein risikabel produksjon med krav til klipping og skjøtsel over – år før hausting. Erfaringane tilseier at plantasjane gje betre resultat og gjev heilårs sysselsetjing der storleiken er mellom og 1daa, sjølv om IN har lagt . Dessuten mener vi det er mulig å øke eksporten, spesielt av fjelledelgran, til andre . Bonde- og småbrukarlag arrangerte teorikurs om juletreproduksjon med kursleder Hans-Ole Arnesen. Arnesen fortalte at det tidligere var søknadsplikt for å starte opp med juletreproduksjon på innmark. Høy etterspørsel gir også god økonomi.

Norsk juletreproduksjon er sterkt aukende, etter ein periode med stor import, særlig frå Danmark. Men produksjonen har hatt. Dette er eit arbeid som vil gi grunnlag for rette tiltak mot sjukdomane og med det betre økonomi i næringen og som også er viktig for denne næringa internasjonalt. Mange mener det er betenkelig at dyrka mark brukes til juletreproduksjon. Det er kommunen som må gi tillatelse til omdisponering av dyrka mark.

Kornproduksjonen er for mange ikke økonomisk lønnsom. Målsettingen om å tidoble planta areal og et årlig planteomfang på til mill juletreplanter er lagt inn i den nye landbruksmeldinga. Næringsutøvere som ønsker å ta del i denne verdiskapingen, kan bruke skogfondsordningen for å bedre lønnsomheten.

Bioforsk har hatt flere prosjekter innen juletreproduksjon de siste årene. Målet har vært økt effektivitet i produksjonen og bedre kvalitet på sluttproduktet. Bioforsk kan vise til viktige bidrag til kunnskapsgrunnlaget for.

Gorden Haaland er veileder på juletreproduksjon i produsentorganisasjonen Norsk Juletre. Som nevnt tidligere har jeg ett småbruk på ca mål. Jeg har en veldig stor interesse for dette bruket, å jobber så mye jeg kan her med både gress, skog og vedlikehold. Noen her som kanskje har noen tips til hva jeg kan gjøre for å drive denne gården på best . PrograOppstart inne med teori. Gjennomgang av juletreproduksjon fra a til å. Gjødsling, forming, skadekontroll, . I tillegg er kurset også eit tilbod til dei som har forsøkt juletreproduksjon i mindre skala nokre år og som ynskjer fagleg oppdatering.

Ein del (ca av kurset) vil vera om sal, marknad , prisar og økonomi. Resten vil omhandla produksjonen frå etablering via stell til . Kurset går over ein dag og er todelt. KORLEIS BØR EIN STARTE EIN.

KONOMIEN I PRODUKSJONEN.