Jordas bæreevne definisjon

Hei jeg skal snart ha muntlig eksamen, åsse er jordas bæreevne en del av oppgaven, kan noen fortelle meg hva de vet om dette punktet, har så lyst til å få med mest mulig, og at det skal bli en så bra presantasjon som mulig. Vi har sikkert mange forskjellige, og mye forskjellig stoff om dette, så på forhånd . JORDENS BÆREEVNE har kommet i fokus igjen i det siste. Det uheldige ved debatten er bare at den ofte henger seg opp i uvesentlige detaljer. Jeg vil med dette ikke si at videre forskning er uviktig, .

Den økologiske bæreevnen eller bærekapasiteten er den øvre grensen for antall individer av en art som kan leve i et gitt område over lengre tid. En populasjon kan svinge noe fra år til år, men over lengre tid kan ingen bestand være større enn det områdets økologiske bæreevne tillater fordi resurser som vann, mat og . Definisjonen med hensyn på vegbygging. Den største aksellast en veg kan ta over en tidsperiode (dimensjoneringsperioden) uten at vegens kjørbarhet ved normalt vedlikehold faller under en nedre akseptabel grense. Nedbøyningene og dermed bæreevnen kan . Jordas befolkning øker med 1mennesker i minuttet.

De siste ukene har jeg befattet meg med problemet med samtidig å ta vare på jordas raskt voksende befolkning og den ditto forsvinnende natur. Så – menneskets og naturens fremtid er ikke bare definert av hvilket befolkningstall vi ender på, om 1år.

Til slutt peker forskerne på to områder hvor de fortsatt ikke har definert tålegrensene: Kjemisk forurensning og. Som darwinist så kan man jo se på endringen fra bakterier-dinosaurer-mennesket. I dag er dette veldig aktuelt siden vi står ovenfor globale miljøproblemer som kan ramme befolkningsutviklingen. Spørsmålet vi må stille oss er hva er jordas bæreevne ? Og hvordan kan vi drive en bærekraftig befolknings utvikling hvor miljøet blir tatt vare på samtidig som at alle mennesker skal spise seg mette og leve et . Fagstoff: Populasjonsstørrelsen i et område bestemmes av antall fødsler og innvandringer som øker populasjonen, og av antall døde og utvandrede individer som minsker populasjonen. Den årlige veksten som andel av . The United Nations Population Fund (UNFPA) spår at jordas befolkning vil nå et punkt på milliarder mennesker og da slutte å øke hundre år frem i tid.

Dette leder oss over til et sentralt begrep rundt overbefolkning: Bæreevne. Med dette begrepet menes antall . I denne oppgaven vil vi definere en del relevante begreper i forhold til oppgavelyden, for deretter å ta for oss de forskjellige synene og teoriene omkring problematikken. Vi vil også se på disse. På et globalt plan vil ”overbefolkning” som regel gjelde et befolkningsantall som overskrider jordens økologiske bæreevne.

Fuktighetsnivået når jorda er tørr nok for jordarbei- ding (også kalt smuldringsgrensen) defineres ofte som en andel av vanninnholdet ved feltkapasiteten ( av. FK). To andre definisjoner er vanninnholdet ved en bestemt verdi for bæreevne (f.eks. penetrometer- motstand) eller knekkpunktet på vannretensjons- kurven.

Jorda skal sikre optimal tilgang til luft, vann og næringsstoffer og danner mekanisk basis for plantevekst og best mulig rotutvikling. Jordstruktur definert som orientering av enkeltpartiklene i jorda i forhold til hverandre.

Fast mineralsk material i jorda kan ikke. Det skal inkluderes laster som overføres gjennom jorda , som påhengskrefter og effekter fra andre nærliggende pæler og konstruksjoner. For å finne dimensjonerende bæreevne.

Det er vanskelig å tallfeste en nøyaktig bæreevne for de ressursene vi har sett på , men vi vet at det i dag. COutslippene er nesten fire ganger så høye som for år siden, fiske er. E) Vi må ikke ødelegge jordas ressurser. Flervalgsoppgaver: Bærekraftig utvikling.

Hentet fra eksamen Naturfag vgV– H13. Hva er riktig definisjon av begrepet økosystem? A) avkom fra et bestemt dyrepar. Et system som produserer en tilsynelatende endeløs rekke av kriger, som tillater at store deler av verdens befolkning lever i ekstrem fattigdom, og som truer jordas bæreevne , kan selvsagt ikke være det beste vi får til.

Stater som USA, der markedet får herje fritt, er land med større sosiale problemer, mer . Globalt og nasjonalt perspektiv. Utnytting av potensialet for matproduksjon. God avling på dyrket jord sparer natur. Langsiktig økonomisk vurdering.

Plantenes behov – avling. God rotutvikling – surstoff til røttene.