Iplos kartleggingsskjema

Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter. Unntatt frå offentleghet jf. Bakgrunn for kartlegging. Registeret er hjemlet i egen . Beskrivelse, For å sikre et godt grunnlag for skjønnsutøvelse og presis utmåling av tjenester, er det viktig å foreta en grundig kartlegging av alle forhold som påvirker tjenestebehovet. Registrer da hjelpebehov på annen måte som er individuelt dekkende.

Verktøy for kartlegging av brukerbehov – velferdsteknologi. Sett kryss ved det svaralternativet som passer best . Ved kartlegging er valg av vurderingsredskap viktig med tanke på hva som gir nyttig informasjon, for å vurdere nåværende funksjon og for å målrette og optimalisere rehabiliteringstiltakene. Det finnes ulike verktøy for dette.

Pasientspesifikk funksjonsskala (PSFS) er et kartleggingsskjema som . I modul kartlegges brukerens funksjonsnivå, aktiviteter og ressurser. Dersom dette allerede er kartlagt i pleie- og omsorgstjenesten, hentes denne informasjon fra pasientjournalen og Iplos. Skjema fylles ut sammen med brukeren. Pårørende eller en annen bistandsperson som kjenner brukeren godt kan også delta.

En kartlegging av relevante og praksisnære problematikker knyttet til implementering av. Sluttrapport fra en pilotstudie. Når det gjelder etikk, sensorteknologi, varslings- og lokaliseringsteknologi mm. Eksempelvis verktøy utviklet av Det Midtnorske Velferdsteknologiprosjektet:. Ernæringskartlegging av brukere med kognitiv svikt.

Tverrfaglig arbeidsmodell for egenmestring i praksis. Eksempel på arbeidsmetode, KÅRE KOLS. Sjekkliste egenmestring. IPLOS i norske kommuner. BRUKERS PERSONALIA: Navn.

Født: (SETT KRYSS VED DET SOM PASSER). Omsorg for barn under år. Videre er brukermedvirkning, informasjonsplikt og taushetsplikt beskrevet. I tillegg er viktigheten av god og helhetlig kartlegging framholdt, . Det er imidlertid vesentlig at tjenestemottakerne har tillit til at registreringene behandles på en måte som sikrer konfidensialitet og at bruker ikke opplever innhenting av data som krenkende.

Rutinebeskrivelse for gjennomføring. Kartleggingsskjema ved førstegangsvurdering. I hjemmetjenesten er det i liten grad blitt brukt systematiske kartleggingsskjema for å vurdere hvilke brukere som kan ha nytte av velferdsteknologiske løsninger.

Brukers interesser og ønsker skal komme fram i samtalen. Alternative organiseringer .