Hvorfor forsvinner gamle kulturlandskap

Kulturlandskapet er alt landskap påvirket av mennesker. Naturtyper eller gamle kulturmarker er i ferd med å forsvinne på grunn av endringer i kulturlandskapet. En rekke planter, insekter og dyr fins bare i dette landskapet.

Miljødirektoratet samarbeider med landbruket, Riksantikvaren og flere forsknings- og . Det hevdes at kulturlandskapet i Norge er i ferd med å forsvinne. Og å forsvinne betyr i denne sammenheng at åker og eng hvor det i flere generasjoner har vært rydda mark, gror igjen.

Dette er en konsekvens av at jordbruk og husdyrhold avvikles. Man kan lure på hvorfor det er så viktig å ta vare på det gamle kulturlandskapet , særlig i områder hvor man ikke har matproduksjon eller annen drift. Dersom vi slutter å skjøtte kulturlandskapet og lar naturen ta over, må vi altså være klare for konsekvensene av at flere arter vil forsvinne og i verste fall bli utryddet. Nå gror det igjen mange steder, og da dør både blomstene og biene som. Hvorfor er kulturlandskapet viktig?

Når kulturlandskap blir borte forsvinner mangfoldet av blomster og dermed også insektene som er avhengige av blomstene. Menneskers bruk av naturen har gitt ulike kulturlandskap. Mange kulturlandskap og naturtyper er i ferd med å forsvinne.

Beiting, slått, brenning og høsting av lauv på trærne er de gamle tradisjonelle driftsformene som har bidratt sterkt til variasjonen i naturtyper i kulturlandskapet , og til varierte landskap.

Mange såkalte stedegne planter og dyr er avhengig av drift og skjøtsel for å overleve – som slått, beite, brenning og lauving (høsting av trær). Flere av dem står i fare for å forsvinne. Om lag prosent av de . Forsker frykter at norsk kulturlandskap fra steinalderen kan forsvinne for godt. Konsekvensene er dramatiske, sier Tor Bollingmo.

I øykommunen Frøya er lyngheiene i dag gråbrune og tørre. Situasjonen ser verst ut på vestlige del av Frøya, der . Opphør av gamle driftsformer har ført til at artene forsvinner og trues av utryddelse ved at deres livsbetingelser endres. Dette er bakgrunnen for at så mange arter knyttet til kulturlandskapet står oppført på den nasjonale rødlista over truede arter (prosent av rødlisteartene).

Med økt mekanisering og intensivering har en . Svært gamle kulturlandskap , avskoget gjennom hogst og skjøttet gjennom flere tusen år med beiting, slått, brenning og annen utmarksbruk er truet. Rundt prosent av de . I dag er gamle kyllete trær en viktig del av kulturlandskapet. Et kyllet tre har ulike navn.

Gammel slåttemark med begynnende gjengroingJeg har gjort mange kartlegginger av naturmangfold i gamle kulturlandskap i Nord-Norge. En viktig grunn til velværet er at dette en del av vår kultur og bakgrunn, mens tristheten kommer fordi dette er i ferd med å forsvinne. Bøndene som er viktige aktørar, får endra vilkår, som speglar seg i bruken av landskapet.

No ottast miljøvernarar for at mange artar, knytt til det gamle kulturlandskapet , vil forsvinne med det. Særleg kystområda og gamle.

Miljøforvaltningens fokusering på vern av verdier og sammenhenger i kulturlandskapet har bidratt til generell interesse for et bredere spekter av kulturminner. At mange av de gamle sporene er i ferd med å forsvinne , og at det haster med å registrere og bevare det som er igjen, er et annet forhold av betydning. Det kan være mange årsaker til endringer i jordbrukets kulturlandskap og årsakene kan være sammensatte.

Politiske forhol økonomi, teknologisk utvikling og. Fragmentering, eller sterk oppsplitting, av natur- og kulturbiotoper kan også resultere i at arter forsvinner. Enkelte biotoper kan være viktigere for å bevare . Vi får stadig høre at kulturlandskapet forsvinner. Betydning – hvorfor er kulturlandskap et viktig tema?

Jordbruk med åkerdrift og. Det kan gis støtte til nyetablering av beiter, da dette er et kulturlandskapselement som er i ferd med å forsvinne. Landskapselementer i jordbrukets kulturlandskap er viktige for landskapsbildet, og vil være med på å gi et landskap sitt. Hvilke andre norske kultursteder står på UNESCOs liste over verdensarvsteder? Disse kulturlandskapene er naturlig nok i ferd med å forsvinne.

På samme måte som vennskap kan svinne hen ved manglende aktivitet, forsvinner også stiene når ingen går dem lengre. Derfor vil vi i det følgende utdype hvorfor dette kulturlandskapet er så verdifullt ved å fokusere på hva som finnes. Mange arter er i sterk tilbakegang, først og fremst fordi de gamle kulturmarkene forsvinner.