Hvorfor er biologisk mangfold viktig

Fagstoff: Bevaring av økologisk mangfold skjer ut fra etiske, estetiske, økologiske og direkte nyttehensyn. For å beskrive variasjonen i naturen brukes ofte uttrykket biologisk mangfold. Begrepet viser til den store bredden, antallet og variasjonen i naturtyper, arter og arveanlegg.

Mangfoldet i naturen representerer store verdier, men så langt har vi bare oppdaget rundt millioner arter på verdensbasis. Det endelige tallet tror .

Artene lever i økosystemene, og de er derfor avhengig av at økosystemene finnes og er store nok. Hvorfor driver vi miljøvern? I Norge har vi mye natur, men over 1arter har blitt utryddet de siste 2årene.

Den genetiske variasjonen innenfor en art er en viktig faktor for artens mulighet til å overleve og tilpasse seg miljøendringer. Men naturen er også viktig for rekreasjon, god helse og trivsel. Samtidig som mennesket er helt avhengig av naturen, har det biologiske mangfoldet også en verdi i seg selv.

Mangfoldet av arter og gener har utviklet seg gjennom millioner av år, og vi har et etisk og moralsk ansvar for å ta vare på dette . Genetisk mangfold : Er variasjonene i arvestoffet innenfor en art, altså gen er et Arvestoff som sitter i DNA-molekylene, og som inneholder koder for arvelige egenskaper.

Alle individer har sin særegene egenskap. Om det er biologisk mangfold innenfor visse rammer, så er det lettere å hjelpe. WWF jobber med bevaring av biologisk mangfold gjennom alle sine programmer ved å arbeide for vern og bærekraftig forvaltning av natur.

Biologisk mangfold er vårt livsgrunnlag. Like viktig som opprettholdelsen av selve . At alle organismer har en økologisk rolle blir mer og mer forstått. Den estetiske verdien av intakt natur er åpenbar, selv om de færreste legger merke til om en sjelden plante- eller dyreart. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Fordi biologisk diversitet utvikles gjennom evolusjon vil lengden på tiden diversiteten har fått utvikle seg uforstyrret være viktig , og eldre samfunn vil derfor ofte ha høyere biodiversitet enn yngre samfunn.

Selv om det norske artsmangfoldet er forholdsvis beskjedent i global sammenheng, er det ikke mindre viktig å ta vare på. Okei,takk for hjelpen:) men har du noen eksempler på etiske argumenter for biologisk mangfold ? Vi har ingen rett til å frata framtidige genera-sjoner de mulighetene som ligger i bruk og opplevelse av naturens mangfold. Så mye som prosent av det plantegenetiske mangfoldet i landbruket gikk tapt de siste årene av det 20.

Nærmere halvparten av den genetiske variasjonen innenfor viktige husdyrraser er også blitt borte. Når det genetiske mangfoldet av viktige matplanter og husdyr blir borte , . Skogeierne har ansvar for å forvalte det biologiske mangfoldet på sine skogeiendommer, herunder å sikre at det finnes egnede leveområder for de sjeldne og kravfulle artene. En viktig del av skognæringas sektorvise miljøansvar gjøres gjennom ”Miljøregistreringer i Skog” (MiS).

Ved hjelp av denne registreringsmetodikken . Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) er en global avtale som har som mål at vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet og bruke biologiske. Denne fordelingen er viktig i et utviklingsperspektiv fordi det meste av det biologiske mangfoldet finnes i utviklingslan mens det er industrilandene som . Oikos – Økologisk Norge avslutter i disse dager et større prosjekt om det biologiske mangfoldet i landbrukets tjeneste. Hun presenterte programmet for seminaret og innledet til den første bolken som handlet om hva det biologiske mangfoldet i landbruket består av, hvorfor det er viktig , hva som truer det . Er det så farlig at en art blir utryddet?

Vårt mål med dette prosjektet er å vekke et indre engasjement rundt temaet . Kartlegge biologisk mangfold. For å planlegge og gjennomføre naturinngrep på en forsvarlig måte, er det behov for å kartlegge hvilke arter og naturtyper som må tas spesielt hensyn til i et bestemt område. Arealer og naturressurser må brukes på en best mulig måte for å opprettholde viktig samfunnsaktivitet og næringsliv, .