Hvorfor bevare biologisk mangfold

Kanskje legger de færreste merke til om en sjelden plante- eller dyreart forsvinner fra et naturområde, men det kan ha en avgjørende rolle for hvordan økosystemet fungerer. Fagstoff: Biomangfoldet er nødvendig for at økosystemene skal fungere. Vi vet altfor lite om artenes funksjon i økosystemene.

Hvorfor mister vi naturmangfold? I Norge har vi mye natur, men over 1arter har blitt utryddet de siste 2årene. At naturen har en egenverdi er for mange et sterkt nok argument for å bevare biologisk mangfold.

Når vi snakker om å ta vare på natur, handler det om å bevare både mangfoldet av ulike arter, men også den enkelte artens genetiske mangfold og det livsmiljøet som arten er avhengig av. Samtidig som mennesket er helt avhengig av naturen, har det biologiske mangfoldet også en verdi i seg selv. Mens tidligere internasjonale miljøavtaler fokuserte på å bevare enkeltarter eller naturtyper, omfatter konvensjonen om biologisk mangfold alt biologisk mangfold , både på land og i sjø- og ferskvann. Konvensjonen fokuserer på at naturen skal komme menneskeheten til gode, og at økosystemer, arter og gener må brukes på.

Dette er et spørsmål mange elever stiller seg. Det er jo selvsagt, kan man fort tenke. Man kommer raskt på noen gode argumenter.

Men hvor nøye har man tenkt gjennom dette grunnleggende spørsmålet? Og hva mener vi egentlig med biologisk mangfold ?

Vi bevarer økosystemene for å utnytte dem selv og for å bevare artene som lever i dem. At alle organismer har en økologisk rolle blir mer og mer forstått. Det finnes også gode etiske argumenter for ikke å utrydde arter. Den estetiske verdien av intakt natur er åpenbar, selv om de færreste legger merke til om en sjelden plante- eller dyreart.

Gå til Grunner for å bevare biologisk mangfold – Argumentene for å bevare det biologiske mangfoldet har bakgrunn i miljøetikk og kan deles i de følgende: Moralsk: Mennesket står ikke over naturen, men er en del av den, og har dermed ikke rett til å utrydde andre arter. Den Store Salamanderen er rødlistet og er Norges mest truede amfibie. For å bevare vårt biologiske mangfold har vi mange argumenter, . Vil bevare mangfoldet og kulturhistorien. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold.

Biologisk mangfold , som også kalles biodiversitet, er mangfoldet av levende organismer. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i . Norge har derved forpliktet seg til å utvikle nasjonale strategier for bevaring og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet. Vern av områder og arter er . Det omfatter også biologiske prosesser og økologisk funksjon på ulike nivåer. Det å sikre bevaringen av dette livets bibliotek er derfor den viktigste livsforsikringen vi kan investere i. WWF jobber med bevaring av biologisk mangfold gjennom alle sine programmer ved å arbeide for . Et bærekraftig landbruk og bevaring av det biologiske mangfoldet i landbruket henger nøye sammen.

Bevaring av mangfoldet er derfor viktig.

Dette har de vist ved å slutte seg til FN- konvensjonen om biologisk mangfold (CBD). Landskaper som dette har et rikt biologisk mangfold og inneholder mange nytteplanter. Mange slike landskaper gror igjen fordi husdyra forsvinner og gamle jordbruksmetoder går ut av bruk. Foto: Åsmund Asdal, Skog og landsakpBruk gir bevaring.

Den viktigste forutsetningen for å bevare det genetiske . Er det så farlig at en art blir utryddet? Vårt mål med dette prosjektet er å vekke et indre engasjement rundt temaet .