Hvordan kan isbreer erodere

Nevn noen viktige bredtyper og tegn inn de ulike sonene på en isbre. Platåbre (neststørst) 4. Forklar hvordan isbreer kan erodere , og beskriv typiske erosjonsformer som breer skaper. Det vil si når ytre geologiske krefter, som for eksempel elver, isbreer , rennende vann, vind eller bølger, drar med seg og gnager av steinpartikler og forflytter materiale fra ett sted på jordoverflata til et annet. Vind kan bære på mye partikler, som eroderer landformer når partiklene kolliderer inn i for eksempel fjellformasjoner.

Nå har vi sett hvordan en bre kan jobbe, men hva kan komme ut i fra dette.

For alpine landformer er nemlig et fjell som har blitt erodert kraftig av en nå har vi sett isbre. Isbreen har nemlig erodert siden av et fjell der hvor den plukker med seg løsmasser som detter av . Isbreene kan grave videre i eldre furer og utforme karakteristiske terrengformer som tinder og skar, botner og U-formede daler og fjorder. Mens elvene bare eroderer ned til havnivået, vil isbreene kunne grave ut groper og renner dypt under havnivået.

Langs kysten virker havets bølgeslag på kysten, som . Lag en liste over de viktigste landformene . Hva er alpine landformer? Helt til slutten av tertiær formet den kjemiske forvitringen viddelandskapet, samtidig eroderte elvene de første dalene i den skrå stilte landblokken.

Det er sprekkene i en bre som er farlig, særlig når de ikke er synlig på breoverflaten. Snøbroer – Dersom det ligger snø på breene kan et tynt . Erosjon og landformer dannet av elver og isbreer. Hvordan former elver og isbreer landskapet?

Skille landformer dannet av elve- og breerosjon og forklare hvordan de dannes. Forvitring, erosjon og . Botner kan , liksom andre erosjonsformer knyttet til breer (3EB), være overfordypet. En botn kan romme en botnbre eller en bre med utløpere som dekker hele dalbunnen, en dalbre. Det er stor tetthet av botner på Nordvestlandet , i Lofoten, i Vesterålen og i ytre deler av Vest-Finnmark.

Ingen av disse områdene var fullstendig . Hvor i Norge finnes denne landformtypen? Vannet lager renner på overflata av kalkberget og den kan lage underjordiske løp hvis bergarten har en viss størrelse. Etter en lang tid vil den ha.

En ytre kraft ( breer , elver, vin bølger) eroderer og danner nye landformer. Rennende vann kan erodere ved å transportere stein, grus, sand og leire. Løsmassene i elva eroderer elvebunnen.

Hvorfor blir elveløpet noen steder til . Et begrep vi bruker for når en ytre kraft (f.eks. elv eller isbre ) bryter løs biter av berggrunnen, og frakter bitene med seg.

Finnes i områder hvor landskapet er bratt, for her får elva stor fart og kan erodere seg ned i fast i fjell. Man kan sammenligne det med hvordan sandpapir skraper på treverk. Breer kan klassifiseres ut fra flere forskjellige synsvinkler, men i hovedsak er det to måter å klassifisere dem på:. Man kan også snakke om maritime og kontinentale isbreer.

Dersom en bre skal kunne gli på underlaget og erodere i landoverflaten, må temperaturen ved bunnen av breen være ved trykksmeltepunktet. Når isen beveger seg på underlaget eroderer den berggrunnen under seg. Dette materialet transporteres til havet med elver og avsettes på havbunnen i fjordene. Normalt er det ganske lite liv nærmest breen, men dersom påbygginga av sedimenter på havbunnen skjer veldig fort, kan det begrave livet lengre ute i fjorden . Bruk isbiter til å skure en malt treplanke for å vise hvordan isbreen skurer og skraper i berggrunnen.

Publisert med tillatelse fra US Geological . Forklare hvordan dalbreer eroderer en dyp u- dal over tid. Til venstre: Byrd-breen i Antarktis. Se hvordan ismassen strømmer. I midten: Mount Everest i Himalaya med snø og isbreer. Til høyre: Oetztal, Østerrike med Gepatschferner-breen (til venstre for midten i bildet) . Innlegg om Landformer dannet av breer skrevet av ivarberthling.

Seter kan dannes der en har bredemte sjøer i landskapet i dag, men i Norge er de spesielt viktige når en skal forstå hvordan innlandsisen smeltet ned i innlandet i Norge. Rundsva er en landform erodert ut i fjell under en bre. Alpine landformer blir dannet av botnbreer(små isbreer som vokser og ligger i skålformede forsenkninger).

Botnbreene eroderer seg inn i. Om tre eller flere botnbreer eroderer kan fjelltoppen bli til en tind som er en høy og spiss fjelltopp. Alle er formet av breen og hvordan den har beveget seg.