Hvordan endrer det biologiske mangfoldet seg vanligvis gjennom en suksesjon?

Treslag som først okkuperer et treløst område på naturlig vis, kalles pionertreslag, mens treslag som avslutter en suksesjon , kalles klimakstreslag. Det er mulig å vurdere hvor i suksesjonsprosessen et økosystem er, ved kun å undersøke treslagene på stedet. Av bartrærne er det som regel furu som . Fagstoff: I et velutviklet økosystem er det god balanse i forholdet mellom de ulike organismene og i organismenes forhold til naturmiljøet.

Over et begrenset tidsrom kan et økosystem derfor oppfattes som en stabil tilstand. Dette gjelder imidlertid ikke i en langsiktig betraktning. Undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem. Resultatene av at økosystemene.

I økologien kaller vi en langsiktig forandring av et økosystem for en suksesjon. Hvilke dyrearter vi finner i et område, vil være avhengig av vegetasjonen og hvor langt suksesjonen har kommet. Ved å undersøke treslagene i et område, kan man vurdere hvor i seksusjonsprosessen økosystemet er. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Grunnleggende ferdigheter.

Når du skal vurdere hvor i suksesjonsprosessen borrevannet er kan du ta disse bildene til hjelp som et supplement til de målinger du har gjort gjennom feltdagen. VG studieforberedende utdanningsprogram. EasyToys er en app som blant annet inneholder lommelykt, kompass, forstørrelsesglass, lengdemåler, vinkelmåler og verktøy. Bærekraftig utvikling beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen.

Beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem. Forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette. Tobakksproduksjon – er det en form for bærekraftig utvikling? Stråling og radioaktivitet.

Gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon. Onsdag: Feltstasjon Fløyen – planter og dyr. Registreringer på Miljølære. Planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder.

Denne aktiviteten handler om problematikken rundt fremmede arter. Hvor brukerne kan hjelpe til med kartlegging og mulige tiltak. SUKSESJON AV ULIKE ØKOSYSTEM.

Hensikten med ekskursjonen var å undersøke ulike økosystem , og å se hvor langt i suksesjonfasene de var kommet ved å tolke artene som vokste der. Suksesjon er en gradvis endring av et økosystem. Det finnes to forskjellige former for suksesjon : primærsuksesjon . På den ene siden erkjenner vi at .