Hvordan dannes podsol

Jor (spodosol) er den vanligste typen i Norge og karakteristisk for nordiske barskoger og lyngheier. Podsol utvikles i nedbørrikt, kjølig klima. Det har skarpe grenser mellom de ulike lagene i profilet.

Humuslaget er ofte en matte med råhumuskarakter. Den øverste mineraljorden er sterkt utvannet av .

I utvaskingslaget vil syren vaske ut lettoppløselige mineraler, og med tiden blir det dannet et nesten helt hvitt lag av lys kvarts. Tykkelsen på dette laget varierer med stedets nedbørsmengde, men er oftest noen centimeter til et par desimeter tykt. Under dette laget ligger et utfellingslag, der syrene blir nøytralisert og det felles . Podsolprofil – Jordprofil som oppstår i kalde fuktige områder med mye nedbør som gir utvasking fra bergarter med lite baser. Profilet er karakterisert av lav pH, stor grad av utvasking, lite nitrat og dannelse av råhumus.

I et podsolprofil er det få organismer som omdanner humus og jorda har en fattig . Rett og slett fordi kalk stort sett i forhold til de typisk harde grunnfjellsbergarter er ganske lettløselig og de fleste mineralene er ettertraktet av plantene (og det er typisk artsrike samfunn). Så om det er kalkrik grunn trenger det ikke være mineraler der som typisk kan danne podsol og da vil feks kalkfuruskogen .

Jeg lurer på om dere kan fortelle meg om hva en podsolprofil er. Det eneste jeg vet om podsolprofil er at det finnes i barskoger og at det består av flere lag med forskjellige jordsmonn. Videre nedover vil regnet ta med seg ulike metallioner og danne bleikjord (det gir ikke akkurat god forståelse!) Metasandstein innlegg 22. Planter og jor PH innlegg 21.

Jordsmonn – podsolprofilet – Byahalla Natursti v1. Bufret Under bleikjordlaget blir næringsstoffene felt ut igjen, i utfellingslaget. Fargen på dette laget varierer. Er det mye jern, blir fargen rødbrun. Jord er dannet på ulike måter, gjennom ulike geologiske prosesser.

Vi deler jorda inn i ulike. Hvordan dannes et godt jordsmonn? Noen ganger fins det meste av humusen som et sjikt oppå mineraljorda, for eksempel i det som kalles podsoljord og er vanlig i barskog. Felt, Oppgave: Klima og vegetasjon påvirker jordsmonnet, men jordsmonnet vil også ha betydning for hvilke planter som trives der.

Utvalget av planter har betydning for det lokale klimaet og for hvilke dyr som kan leve der. Det er mange faktorer som gjensidig påvirker hverandre og til sammen styrer retningen og tempoet på . Podsolering er den jordbundsdannende proces, der foregår i sur og næringsfattig sandjord og resulterer i dannelse af en podsol. Jorden omblandes ikke, da jordrodende dyr savnes, hvorfor det organiske materiale akkumuleres i morlaget oven på mineraljorden og kun nedbrydes ufuldstændigt af svampe.

B-sjiktet: (”rustjord”). Utfelling og akkumulasjon av jern-, aluminium-, mangan- og silisiumsforbindelser. Et tett lag kan dannes pga kalk- eller jernutfellinger, såkalt aurhelle. C-sjiktet: Relativt uforvitret jordart. Norske jordsmonnstyper (BRUNJORD).

Dannes i lite permeable jordarter f. Blokkebærskog finnes i nedbørsrike områder med låg temperatur over hele landet. Fuktige, kjølige forhold og næringsfattig mark fører til langsom nedbryting av organisk materiale. Vi snakker gjerne om tre hovedtyper jord i Norge. Hva heter de og hvordan dannes de?

Brunjor podsol , torv. Forslag på vegetasjonstyper og arter trekker opp. Meitemark bidrar med organisk materiale nedover i . Hvorfor er det en øvre høydegrense for dannelse av podsolprofiler i Norge? Beskriv de ulike lagene i et podsolprofil , angi også betegnelse og symbol på lagene, og si litt. Redegjør punktvis for hvordan fosfor sirkulerer i naturen og hvilke prosesser som er involvert.

Med forvitringsjord mener vi jord dannet ved oppsmuldring, forvitring, av berggrunnen på stedet. Slik jordsmonnutforming kalles podsoljordsmonn. Den forklarer jordsmonn-dannende prosesser, jordprofilets oppbygning, samt hvordan jordsmonn varierer med substrat og klima. Denne fossile podsol (paleosol) i Danmark ble dannet under den siste mellomistiden ( Eem) for.

Derunder findes et muld- eller morlag (A-horisont), der muligvis har været pløjet. Så kommer blegsandslaget (E-horisont), der danner dybe tunger ned i meters dybde. Langs undersiden af blegsandet ses en tynd humusfarvet horisont . Boreonemoral (BN, edelløv- og barskogsone): Betegnelse på vegetasjonssone som danner overgang mellom de boreale og de nemorale sonene. Populasjonsbiologi (populasjonsøkologi): Studiet av hvordan populasjoner varierer i størrelse, tetthet og andre egenskaper over ti og fra sted til ste og årsaker til disse . Dersom man lærer seg å ”lese” jorda, kan man forstå mye av landskapet man står i: man kan anta hvordan og når deler av det ble dannet , og av og til kan.

Mest vanlig i den boreale vegetasjonssonen, og omtrent prosent av skogsjorda i Norge består av podsoljord.