Hvor mange sauer dør på beite

I beitelagene samarbeider bøndene om tilsynet, det føres tilsynslogg over dyra, mange sau er utstyrt med GPS, og saltsteiner plasseres strategisk for lettere å samle sauen og sjekke at de har det bra. Tap av sau på beite er én av Dyrebeskyttelsen Norges fanesaker. Gjennom informasjonsarbeid og holdningsendrende arbeid rettet mot politikere, bønder og publikum, håper vi å få belyst de faktiske årsakene til at sau dør på.

Nå skal det endelig dokumenteres hva som dreper sauer på beite i Norge, etter årevis med uklarhet og mange spekulasjoner. I Norge finnes det ingen sikre tall på hvor mange husdyr som blir tatt av rovdyr hvert år.

I Norge har vi dermed ingen presise tall for hvor mange husdyr som blir tatt av rovdyr hvert år. Hvert år slippes rundt to millioner sau ut på beite. En faktaopplysning: Av de 120.

Senterpartiet har mange bønder blant sine velgere. Bønder vet at et friskt habitat består av alt fra bakterier og . Norske sauebønder har godt tilsyn med sauen , noe de plikter etter lov om dyrevelferd og forskrift om velferd for småfe. I tillegg er mange sauer utstyrt med GPS slik at bonden alltid vet hvor de er, og saltsteiner .

Det er en rekke ulike årsaker til at sauer dør på utmarksbeite, men tap forårsaket av bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn gir rett til erstatning. Men de fleste sauer dør av andre årsaker enn rovdyr på utmarksbeite. Dette er dyr som ikke kommer hjem fra utmarksbeite . I motsetning til mange andre landbruksdyr er sauen så heldig å få gå fritt omkring på beite hele sommeren. Sauer lærer hvilke områder som er gode å beite i, og husker informasjonen slik at de kan orientere seg etter . Mange har hentet hjem sauene sine, og dermed måttet la dem beite på jordene som egentlig skal være vinterfôr. Han kan ikke opplyse hvor sauene på Hadeland vil bli flyttet, men opplyser at det vil seterbeiter som er inngjerdet.

Det ble i tillegg funnet tolv døde sauer fra angrep tidligere i uka. Rovdyrskade og drepte dyr selger bedre i media enn sau som dør ute på beite grunnet manglende tilsyn fra eierne. Bare en liten andel av sauene Staten erstatter som tap til fredet rovvilt blir funnet igjen, og det er omstridt hvor store de faktiske tapene er.

Over halvparten av dyrene . Vi i Naturvernforbundet ønsker absolutt en beitenæring , og er glade for at tapene fortsatt går ned. Vi aksepterer skadefelling når et rovdyr gjør stor skade på tamrein eller sau , men tap til rovdyr må regnes som en av faktorene når man driver utmarksbeite med sau slik det gjøres i Norge. At sauer tas av rovdyr . PÅ BEITE : Sauer dør på beite også uten at rovdyr har skylden, skriver innsenderen.

Var det ikke for ulven Norge, ville alle sauer og lam kunne beite i full harmoni til slaktebilen tok med seg halvparten for avliving til folkets middags bord.

Omtrent halvparten av disse blir rapportert tapt til freda rovvilt. Andre årsaker til tap er sykdom og ulykker. Gjennom kadaverundersøkelser gjort av Statens naturoppsyn blir det årlig påvist tap til andre årsaker enn fredet rovvilt i mange beiteområder. Det ble da født sju helnorske valpekull i tillegg til fire kull i grenserevir.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Sau på beite drukner, brekker beina, sulter i hjel og dør av infeksjoner i en uhyrlig målestokk. Det er beklagelig at pressen løper rovdyrmotstandernes æren mens dyreplageriet forårsaket av bondenæringen foregår uforstyrret.

Det virker som om bønder, nå godt hjulpet av . Hvor er fotoreportasjene?