Hvilket rovdyr tar mest sau

Jerv og gaupe tar mest sau. På de følgende plassene finner man gaupe og bjørn før ulven kommer rett foran kongeørnen. Det er 1prosent av sauene som er tatt av uspesifiserte rovdyr.

Gaupe og jerv utgjør en langt større trussel for norske sauer og lam enn ulven, ifølge tall fra Rovbase, som blant annet samler informasjon om alle rovviltskader på husdyr. Hva med de sauene som dør av fluelarver? Skal vi gjeninnføre DDT og sprøyte Norge fra fly?

Dere har jo nå intenst ropt om at SAUER DØR PÅ . IKKE VERSTING: Seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet forteller at det ikke er ulv som dreper flest sau og lam av rovdyrene i Norge. MEST JERVN: Bare ni prosent av sauene som ble erstattet etter rovviltangrep i fjor, dreide seg om ulveangrep. Flest sau ble angrepet av . FINNSNES (Nordlys): Bøndene i Troms søkte om å få erstattet 4. Dette dyret dreper flest sau.

Men det kan også hende at mens det tidligere var mest fokus på jerv og gaupe, og ikke like mye på ørn, så blir tapene til ørn bedre dokumentert og synliggjort nå . Og vi mennesker er ikke noe unntak, husk på at landbruket selv sørger for å drepe nærmere millioner sau – hvert år, uten at det ser ut til å plage noen noe. Vi trenger en total omlegging av grunnlaget for rovdyrforvaltningen. Nasjonalparkene, eller andre større arealer, må fases ut som . Nå skal det endelig dokumenteres hva som dreper sauer på beite i Norge, etter årevis med uklarhet og mange spekulasjoner. Mange hevder at jerv, ulv og andre rovdyr tar godt for seg i besetningene. Ta en titt på de aller mest populære artiklene på forskning.

En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine, skriver Erica Hogstad Fjæran, beite- og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit. Foto: Siri Juell Rasmussen. Bjørn tar mest i Nord-Trøndelag, noe som kanskje har mye å gjøre med at det er lite ulv i fylket.

Hvilket rovdyr tar mest sau i Norge? Det er mye forvirring omkring hvor mye sau og villrein som drepes av rovdyr hvert år i Norge. Statistikken over erstatningssaker sier nemlig ikke noe sikkert om hvor mange dyr som er tatt. Aldri sett så få rovdyrskader tidligere.

Selv om det blir flere ulver, går antall påviste skader på sau ned. Disse viser bare de registrerte tapene, men rovvilt tar nok langt flere sau enn hva som blir registrert. At det er gått noe ned skyldes jo også at folk har gitt opp beitenæring i de mest rovviltutsatte områdene.

Fortsatt er det enkelte bruk som har store tap til rovdyr , sier Wallin. Familien Kjepperud i Ytre-Enebakk . Antallet erstattede sau er nesten halvert den siste tiårsperioden. Forsker Torkild Tveraa ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) tror ikke på at rovdyrene tar alle disse reinsdyrene, og sier tørt til NTB at i den grad det er dyr som faktisk er drept av rovdyr , så er det god grunn til å anta et det er dyr som i utgangspunktet var så svake og avmagrede at de ville ha dødd . Jegerne frykter tap av jakthunder, og landbruket hevder at det økonomiske grunnlaget for å drive med sauer forsvinner når rovdyrene forsyner seg av flokken. I forbindelse med dyrevernmeldingen fastslo Stortingets næringskomité at ” dyrevern må være et viktig element i rovdyrforvaltningen ”. Rovdyrbestander kan også.

Gaupa tar først og fremst unge dyr, som den dreper med strupebitt. Ofte eter de bare de mest næringsrike delene av byttet, som juret og bryststykket på sauene. HVOR MANGE SAUER SPISER ULVEN I ÅRET? Som kjent spiser ulven mest elg. Norsk Bonde- og Småbrukarlag med leder Merete Furuberg i spissen,vil skyte bort all ulv i Norge og påstår at ulven tar så mye sau.

Skjematisk oppdeling av byttedyr.