Hva er podsolprofil

Profilet er karakterisert av lav pH, stor grad av utvasking, lite nitrat og dannelse av råhumus. I et podsolprofil er det få organismer som omdanner humus og jorda har en fattig . Jeg lurer på om dere kan fortelle meg om hva en podsolprofil er. Det eneste jeg vet om podsolprofil er at det finnes i barskoger og at det består av flere lag med forskjellige jordsmonn. Jeg har prøvd å søke på nettet og jeg har vært på flere forskjellige nettsteder, men jeg synes at de ikke forklarer godt nok.

Podsoljord Bufret Lignende Podsoljord er en jordtype som er vanlig i den boreale vegetasjonssonen, og således i det meste av Norge. Omkring av all skogs- og heijord i Norge består av denne jordtypen. Podsolbetegnelsen viser til ett av jordlagenes bleke farge.

Det typiske podsolprofilet er kjennetegnet ved . Det finnes mange typer av podsolprofil , bl. Podsolering fremmes av grovkornet og næringsfattig mineraljor stor nedbør og lav temperatur, men motvirkes av helling på jordoverflaten. Hvor lang tid tar det å danne podsol jordprofil innlegg 23.

Podsolprofil er typisk for nordiske barskoger og lyngheier og er den vanligste . Bufret Lignende Felt, Oppgave: Klima og vegetasjon påvirker jordsmonnet, men jordsmonnet vil også ha betydning for hvilke planter som trives der. Utvalget av planter har betydning for det lokale klimaet og for hvilke dyr som kan leve der. Det er mange faktorer som gjensidig påvirker hverandre og til sammen styrer retningen og tempoet på . Stedvis kan det til og med finnes (ung) skog (Bilde 8)! Artssammensetning (og økosystemprosesser) i breforland og . Ordet skog stammer fra det oldnordiske ”skaga” som betyr ”å rage frem”. Begrepet skog inneholder derfor et meget vesentlig.

Podsol er næringsfattig jord som er svært vanlig i Norge. Nederst utfelles mineralionene og danner utfellingslaget. Utfellingslaget eller rustjord som er den folkelige betegnelsen, har derfor er rustbrun farge.

Og jo mere jern som utfelles desto rødere blir dette laget. Utviklingen av en solid podsolprofil tar hundre til tusen år, her har du muligheten å reise tilbake i tid! Jord er noe vi blir skitne av, noe vi tråkker på og noen ganger drar med oss inn i huset. I denne artikkelen presenteres ulike begreper knyttet til jord.

For å svare på det, kan det . Landhevningen etter siste istid medfører at vi kan finne marine avsetninger over dagens havnivå, helt opp mot 2moh, men høyeste marine grense varierer betydelig langs kysten. Les mer om løsmassenes betydning for hvordan landet vårt ser ut her. Er det miljøforholdene for plantene på bakken vi er ute etter, så er det naturlig å gjøre målingene på. Ved å grave en jordprofil kan man se om jorda er næringsrik eller –fattig. Brunjord indikerer næringsrik jor og podsolprofil.

Hva slags skog egner seg best for gjødsling? Vegetasjonstyper: blokkebær-, bærlyng- og blåbærmark (Norsk. PEFC Skogstandard). Minst av trærne er bartrær. Riktig tetthet, og sunne trær med god kvalitet ( tynnet).

Hva vil skje ved hogst av barskogen? Geir Bakken fra Orkanger lurer på hva dette er. Han tror det må være elva eller sjøen som har lagt igjen avtrykket. Du vil garantert finne en podsolprofil , med mindre du har havnet i en kalkgranskog.

Jordlagene i en skog, regnet ovenfra: 1. Strø med barnåler, døde plante- og dyrerester. Et hydrologisk helhetsbilde inkluderer hva som skjer før nedbøren faller ned på landjorda og hva som skjer etter at vannet har nådd ut i vassdragene. Den endelige modellen må bli et kompromiss mellom den . Beskriv kort de ulike horisonten hva de består av, og hvordan de er dannet. Hva menes med desert pavement” og hvordan dannes det?

Gi gjerne eksempler fra feltekskursjonen. Oppgave a) Hva er en jordprofil og hva er de viktigste forutsetningene for at det skal dannes et godt utviklet podsolprofil ? Hvorfor er det en øvre høydegrense for dannelse av podsolprofiler i Norge? Beskriv de ulike lagene i et podsolprofil , angi også betegnelse . Les beskrivelsene nøye og prøv å tenke etter hva som ligger i det som er sagt. Slå opp alle plantene som er nevnt, i Den virtuelle floraen.

Vi finner mest sannsynlig en eller annen form for podsolprofil. Studer det som er sagt under didaktiske betraktninger slik at dere i etterkant kan vurdere nytten av .