Hva er læringsstrategier

Hva er læringsstrategier ? Det å være selvregulert er et annet begrep som ofte brukes i forbindelse med læringsstrategier. Det kan sies å ta for seg hele læringsprosessen. Elever som er selvregulerte forstår hva de skal lære og prøver hele tiden å finne strategier for best mulig å nå målet.

De reflekterer over hva de lærer, og vurderer . Det er viktig at elevene vet hvorfor de bruker ulike læringsstrategier.

Læringsstrategier er framgangsmåter elevene. Ulike typer aktiviteter er nødvendige. Elevene kan planlegge en tekst i en tidslinje. De skriver stikkord om hva de vil ha med i. Det er også en kontroll for eleven og læreren for å se hva som er lært. Når vi skal arbeide mye med læringsstratgier, kan det være nyttig å kjenne til den kunnskap som ligger bak begrepet og å reflektere litt over hva det innebærer.

Ordet strategi kommer fra militær terminologi. VØSL-skjema passer godt å bruke i oppstarten av . En strategi er en valgt en framgangsmåte for å vinne et slag eller løse et problem.

En har et mål, en rår over visse . Læresamtalen er en styrt samtale der elevene får snakke om hva de har lært av å arbeide med en tekst. Strategien stimulerer til refleksjon over egen læring og øver opp evnen til å lytte og samtidig uttrykke seg. En læresamtale er en kort samtale på 2-min. Først må læreren beskrive strategien eksplisitt, deretter modellere og vise strategien til praktisk bruk. Den tause kunnskapen må bli tydelig for alle elever, ikke bare for dem som intuitivt forstår hva læring innebærer.

Boka Lære å lære – Creating Independence through Student-owned Strategies baserer seg på Dr. Carol Santas undervisningsmodell om læringsstrategier. Metakognisjon – de må vite hva de forstår og lærer, og hvordan de skal arbeide for å greie det. Reorganisering av kunnskapen forsterker innlæringen.

Noe av kjernen i ”Lære å lære” er at elevene blir bevisst på egen læring og læringsstrategier gjennom at de uttrykker på mange forskjellige måter hva de kan , hva de har . Den første delen av PISA-studien undersøkte elevenes bruk av ulike læringsstrategier , blant annet såkalte kontrollstrategier, dvs. PISA-rapporten slår fast: ”Det må sies å være foruroligende hvor lite de norske elevene rapporterer at de anvender . Strategiane tek form gjennom ein kvar tanke, åtferd eller handling som fører fram til ny kunnskap. Døme på læringsstrategiar kan vera at innlæraren nyttar repetisjonsteknikkar, organiserer kunnskap i eit tankekart og trekkjer samanlikningar mellom gammal og . Det at læreren ”går på scenen” for å vise hvordan man løser ulike oppgaver og møter en tekst, er avgjørende for mange elever.

Med utgangspunkt i de erfaringene som er gjort på de ulike trinnene i prosjektperioden, har vi laget en lokal læreplan som viser HVA ,. Modellering hjelper elevene til å forstå hva læreren ønsker av dem. HVORFOR, HVORDAN og HVILKE læringsstrategier som skal læres på de ulike trinn.

Hammer ungdomskole trivsel, samarbei ansvar, medvirkning,trygt miljø. Hvordan kan du best modellere sammen med dine elever? Dette er den første boka på norsk som tar opp dette temaet i all sin bredde.

Kan jeg organisere opplysningene i ulike deler? Snakk med barna om ord og begreper, forklar or finn det .