Hva er arealbruk

Statistikken beskriver arealbruk og arealressurser i tettsteder. I tettstedene utgjør bebygde områder i overkant av prosent av arealet. Halvparten av dette er boligareal. Norge er i utgangspunktet et land med store naturområder og få innbyggere.

Bare vel én prosent av landarealet er bebyg og bare tre prosent er oppdyrket jordbruksareal.

Likevel har menneskelig påvirkning gjennom bosetting, samferdsel og intensivt jord- og skogbruk satt sitt preg på . Arealbruken påvirker miljøet. Hva er villmarkspregede områder? Utbygging av fritidsboliger og rekreasjonsbyer har endret arealbruken og . Det finnes en rekke forskjellige applikasjoner for slike kart, og i mange lan er arealbrukskart utarbeidet av flere offentlige etater, for en rekke årsaker.

Enkelte grupper og organisasjoner kan også generere kart med arealinformasjon. I denne oppgaven skal du jobbe med arealbruk og se hvordan det kan være ulike interesser knyttet til et areal.

Les artikkelen i den første nettressursen. Hvilken virksomhet ønsker å etablere seg på Deli-jordet i Vestby, og hva ønsker de å bruke området til? Hvorfor er arealene godt egnet til akkurat dette?

Nyhuus sine kriterier og hva hun vurderer som bedre eller dårligere utfra et økologisk perspektiv. De første kriteriene forteller noe om forhold som form, størrelse, avstand m. De tre siste sier noe om innholdet i arealene – hva som er bedre økologisk sett og hva som er dårligere. Vi har forsøkt å utvikle kunnskapen om hvordan reisemønster og transportmiddelvalg for ulike reisehensikter har utviklet seg i byer, hvordan arealutviklingen har vært i norske byer, samt gjennomføre dybdeanalyser av hva som kjennetegner områder og reiser med høye andeler fotgjengere, . Hva kan man gjøre for å heve kompetansenivået om samisk naturbruk og har dette noe med kommunestørrelsen å gjøre?

Når vi bestemmer hvor vi skal bygge boliger, arbeidsplasser, veier og gang- og sykkelstier, legger vi mange av de fysiske rammene for framtidens samfunn. Når myndighetene skal beregne eiendomsskatt, formuesskatt eller kommunale avgifter er det ikke likegyldig om en bolig er eller 1kvadratmeter. Det er avhengig av hva som blir tatt med og . Kommuneplanens arealdel skal gi rammer for fremtidig arealbruk og består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Utvalget skal videre vurdere om det foreligger eller vil bli en reell knapphet på areal til havbruk og drøfte alternative tilnærminger til slike mulig utfordringer. Plan- og bygningsloven ramser opp hovedgrupper av arealbruk med underformål.

Det som anses som relevante formål i Eidskog er gjengitt under. Beskriv hva som ønskes i boksen 3.

Høy bevissthet på hva denne ressursen representerer, er derfor svært viktig i et nasjonalt perspektiv. Her kan du laste ned rapporten fra AgriAnalyse Selvforsyning av mat og arealbruk – Tar vi vare på matjorda? Norsk selvforsyning av mat og norsk . Kommunene må følge opp stadig nye politiske satsingsområder.

Spesielt ser NKF at miljø og klima er viktig å ha med i vurderingen innen eiendomsforvaltningen. Nytt regelverk – byggherreforskriften: Hva betyr dette for oss kommunale byggherrer? På den kommende konferansen 14. Prosjektet er en del av ”Løsdrift for storfe” (KuBygg) som er et samarbeidsprosjekt mellom Norges veterinærhøgskole, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

I datamaterialet som omfatter bygg, er det store variasjoner med hensyn til hva. Fiskeri- og havbruksnæringen er avhengig av areal til gyteplasser og oppvekst, fangst, oppdrett og levendelagring, men det legges stadig beslag på mer areal langs norskekysten. Noe areal settes av til fritidsinteresser, noe til næringsvirksomhet og noe til øvrige samfunnsinteresser.

Bondelaget mener utfallet er bedre enn forventet, men at den norske regjeringen må forberede seg på tøffe klimaforhandlinger med EU.