Høy til sau

Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om. Og sauer på rundball, da snakker vi vel en par måneder før den er spist opp.

Så du må nok satse på høy eller silo. Baserer du deg på å kjøpe inn for, så må du høre med naboene om noen lager høy til deg, eller om du får kjøpe silo. Og husk frostfri drikkevannskilde.

Hvor stort leskur, økologisk er det vel . Starter med sau i høst og trenger noen tips fra dere. Mugg i foret innlegg 18. Gressproduksjon av mindre områder innlegg 12. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Bakketørka høy 1. Tabell 3: Kg fôr pr FEm av ulike fôrslag.

Tidleg = 1-veker før skyting Middels = Skyting Seint = Blomstring. Fleire faktorar verkar inn på grovfôropptaket til sauen, men det viktigaste er sjølvsagt kvaliteten på grovfôret.

Tidleg hausting, god gjæringskvalitet, kutting og høg tørrstoff i . I forbindelse med krav om fast ligge- areal er det aktuelt å fôre med mye høy for å få tørrere møkk. Er fôret godt berget, vil høy og surfôr høstet 1-uker etter skyting ha høy nok næringsverdi til vedlikeholdsbehovet. Kan de bo ute hele året hvis de har et skjul å gå inn i med høy , vann, saltstein osv ? Villsau og enkelte andre raser kan gå ute hele året. Forutsatt at det er friske dyr med kraftig ull. Husk også på at sau ikke kan føres over fylkesgrenser automatisk.

Du må søke mattilsynet (hvis jeg ikke husker feil) om å få lov. Mange sauer kan også gå i utekveer når de sjøl vil. Nå handler det om å spise, tygge drøv, kvile og vente på våren. Hele vinteren spiser sauene rundballegras, surfôr og høy , og kanskje litt kraftfôr.

Februar: Februardagene likner på januardagene. Gir god melkeproduksjon, men krever søyer i godt hold som kan mobilisere kroppsfett etter lamminga for å dekke energibehovet til melkeproduksjonen. Regler for kopperinnhold i fôr til sau.

FORMEL Sau Ekstra Kraftfôr til sau for høy melkeproduksjon etter . Fôring fra innsett til lamming. Oppfôring av ikke slaktemodne lam på høsten . Arvid Mathiassen organiserer ei fellesbestilling av høy , slik at ein kan få det levert på Bømlo til lavast mulig pris. Det er ein forutsettning for bestilling at me .

Prisen er litt usikker pga kroneverdien. Då fleire av medlemene i Bømlo sau og geit har vist intersesse for å få tak i høy i store firkantballar, vil styret med Arvid Mathiassen i spissen prøva å få organisert ei fellesbestilling av høy , slik at ein kan få det levert på Bømlo til lavast mulig pris. Doseringspistolen sjekkes ikke. Hyppig behandling ( sau og lam). Behandle for så flytte dyrene.

Testet tilfeldige flokker i hele Norge. Man ser ofte at sauen har en utposning på magen, men det kan også oppstå ved lysken. Tvillinglam under åringer må følges opp, da mødrene har noe lavere melkeproduk- sjon enn eldre søyer.

Vombiskinn kan skyldes påkjørsel, stanging eller som en . Valg av sauerase kan ha ulike årsaker som tradisjon og egenskaper. Villsauen kan være et valg, men økologisk drift er ikke knytta til en bestemt rase. Omsetningsavgiften for sauekjøtt videreføres med kr per kg fra nyttår pga.

Avgiften for storfe halveres, mens overskuddet av gris fortsatt gir høy omsetningsavgift, men noe redusert fra i år. For å bli best på sau må en holde kostnadene nede. Også egg får en avgiftsøkning.

Brukere med høye maskinkostnader har jevnt over lav lønnsomhet, og de blir ikke best på sau , sier Flaten. Mens den beste tredjedelen av saueprodusentene i gjennomsnitt hadde en arbeidsfortjeneste på 1kroner per. Aktivitet og fortrengninger hos sauer med . Vinteren gjennom fores de med økologisk høy , økologisk surfor og økologisk kraftfor. Søyene får hver vår mellom 1-lam hver, med et gjennomsnitt på ca.

I perioden juni-september beiter sauene i skogen. Produksjon av lam og sau er helt avhengig av at dyrene kan gå fritt på beite enten i skog eller på .